25. 8. 2019  9:00 Ľudovít
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C5_4D - Chemická kinetika pre pokročilých (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C5_4D
Názov predmetu: Chemická kinetika pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška a vypracovanie písomnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšíriť a prehĺbiť vedomosti študentov, ktorí absolvovali základné kurzy z chemickej kinetiky a katalýzy o súčasné moderné poznatky z molekulovej dynamiky, novovyvíjaných teórií chemickej kinetiky, fotochemických procesov a reakcií v kondenzovaných fázach.
 
Stručná osnova predmetu:
Reakčná dynamika.
Elementárne fotochemické procesy.
Reakcie v kondenzovaných fázach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERNSTEIN, R B. -- LEVINE, R D. Molecular reaction dynamics and chemical reactivity. Oxford: Clarendon Press, 1987.
HASE, W L. -- FRANCISCO, J S. -- STEINFELD, J I. Chemical kinetics and dynamics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1989.
WAYNE, R P. Principles and aplications of photochemistry. Oxford: Oxford University Press, 1988.
HECHT, C E. Statiscital mechanics and kinetic theory. New York: W. H. Freeman, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 9. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 12. 09. 2018.

Typ výstupu: