Oct 28, 2020   5:13 a.m. Dobromila
Academic information system

Course syllabus N400C4_4D - Chemická termodynamika pre pokročilých (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400C4_4D
Názov predmetu:
Chemická termodynamika pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť a doplniť poznatky z termodynamiky pre potreby PhD štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
I. a II. zákon termodynamiky, entropia, termodynamické potenciály, Maxwellove rovnice, III. zákon termodynamiky. Vlastnosti reálnych sústav - stavové rovnice, U, H, S a tepelné kapacity plynov ako funkcie teploty a tlaku, stavové rovnice kvapalín, acentrický faktor. Fázové rovnováhy - fázové prechody I. a II. druhu, Ehrenfestove rovnice. Termodynamika reálnych roztokov - Lewis-Randallovo pravidlo, zmiešavacie a dodatkové veličiny, Margulesove rovnice. Chemické rovnováhy - reakcie v homogénnej plynnej a kvapalnej fáze, heterogénne reakcie, entalpické bilancie a chemická rovnováha, simultánne rovnováhy. Termodynamika elektrolytov - koligatívne vlastnosti roztokov elektrolytov, soľný efekt, rovnováhy v roztokoch iónov. Termodynamika zakrivených plôch, kryštalizácie a malých sústav.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 9. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 12. 09. 2018.

Type of output: