19. 10. 2019  12:09 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu J107JA_6B - Anglický jazyk I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: J107JA_6B
Názov predmetu: Anglický jazyk I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústny a písomný výstup na zadanú tému (50% a 50%)
Stupnica hodnotenia:100%-92% = A, 91%-83% = B, 82%-74% = C, 73%-65% = D, 64%-56% = E
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z anglického jazyka na profesijné účely pre potreby bežnej odbornej komunikácie na úrovniach B1-B2 podľa SERR s ohľadom na špecifiká výslovnosti a všeobecnú odbornú terminológiu, naučí sa zhromaždiť, vytriediť, spracovať a použiť získané informácie v cieľovom jazyku. Študent je oboznámený so základmi prezentačných zručností (poster).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Číslovky. 2. Univerzita 3. Fakulta. 4. Geometrické útvary a telesá. 5. Základné parametre. 6. Materiály. 7. Prezentačné zručnosti – poster.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BONAMY, D. Technical English 2: Course Book. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 127 s. ISBN 978-1-4058-4554-0.
JACQUES, C. Technical English 2: Workbook. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 80 s. ISBN 978-1-4058-9654-2.
BONAMY, D. Technical English 1: Course Book. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 127 s. ISBN 978-1-4058-4545-8.
JACQUES, C. Technical English 1: Workbook. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 80 s. ISBN 978-1-4058-9652-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2503

ABCDEFX
18,8 %21,3 %26,6 %19,7 %13,3 %0,3 %
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Blahová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: