20. 10. 2019  2:41 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu APMA06_6I - Aplikovaná matematika (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: APMA06_6I
Názov predmetu: Aplikovaná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na prednáškach a cvičeniach je v zmysle Študijného poriadku STU povinná. Priebežná kontrola a hodnotenie štúdia v rámci predmetu Aplikovaná matematika sa uskutoční počas výučbovej časti zimného semestra formou kontrolnej písomnej práce (KPP), spravidla v 7. týždni semestra, z ktorej môže študent získať maximálne 10 bodov.
Body získané z KPP sa študentovi pripočítajú k celkovému hodnoteniu ku skúške iba v prípade, ak študent nemá viac ako 2 neospravedlnené neúčasti na cvičeniach.
V prípade ospravedlnenej neúčasti na KPP, zo závažných a patrične dokladovaných dôvodov, má študent právo absolvovať KPP v náhradnom termíne po dohode s učiteľom.
Podmienkou pre vykonanie skúšky je dosiahnutie predpísanej povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach (prednášky a cvičenia) v aspoň 50% učasti.
Skúška sa realizuje formou (skúškovej) písomnej práce (SPP) v termínoch určených prednášajúcim. Študent môže z SPP získať maximálne 90 bodov.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice na základe súčtu bodov zo KPP a SPP: A 92-100, B 83-91, C 74-82, D 65-73, E 56-64, FX 0-55
Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom FX, má právo na vykonanie najviac dvoch opravných skúšok.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti z oblasti matematickej logiky, diskrétnej matematiky a numerickej matematiky s dôrazom na ich aplikovateľnosť v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Logika (dotácia 6/6)
 
a.Základy výrokovej logiky, výroky, logické spojky. Pravidlá výrokovej logiky. Výrokové formy.
b.Binárne relácie, binárne relácie na množine a ich vlastnosti, ekvivalencia na množine a rozklad množiny. Zobrazenia a ich vlastnosti.
c.Booleovské funkcie, zadávanie BF. Logické obvody. Normálne formy. Žegalkinov polynóm.

2.Grafy (dotácia 12/12)
 
a.Grafy, základné pojmy a definície.
b.Zadania grafov pomocou okolí, maticou susednosti, maticou incidencie.
c.Veta o počte sledov. Polomer, priemer, centrum grafu. špeciálne typy grafov. Stromy.
d.Kostry grafu, veta o počte kostier. Kódovanie a izomorfizmus stromov.
e.Stromy a ich aplikácie, binárne stromy. Prehľadávanie stromov, stromy výrazov, triediace stromy.
f.Eulerovské grafy, charakterizácia eulerovských grafov, labyrintový algoritmus na vyhľadanie Eulerovského ťahu.

3.Kódovanie. (dotácia 6/6)
 
a.Kódovanie, základné pojmy a definície, blokové kódovanie, prefixové kódovanie, Kraftova nerovnosť.
b.Najkratší kód, Huffmanova konštrukcia najkratšieho kódu.
c.Kompresia dát, kompresné algoritmy.

4.Opakovanie prebraného učiva. (dotácia 2/2)
 
a.Zopakovanie a sumarizácia prebraného učiva.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ABAS, M. -- HÍC, P. Diskrétna matematika. Bratislava : STU, 2006. 145 s. ISBN 80-227-2460-2.

Odporúčaná:
ROSEN, K H. Discrete mathematics and its applications. New York : The Random House, 1988. 598 s. ISBN 0-07-555101-2.
Topics in Discrete Mathematics: Dedicated to Jarik Nešetřil on the Occasion of his 60th Birthday. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. ISBN 3-540-33698-2.
Bosák, J.: Grafy a ich aplikácie, Alfa, Bratislava, 2006
Galanová, J.- Kaprálik, P.: Diskrétna matematika, STU Bratislava, 1977

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2373

ABCDEFX
15,8 %13,9 %20,6 %21,5 %26,6 %1,6 %
Vyučujúci: RNDr. Marcel Abas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: