21. 9. 2019  13:41 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu APP103_6I - Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: APP103_6I
Názov predmetu: Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s možnosťami návrhu objektov s tvarovo zložitými plochami (napr. reliéf pamätnej mince, medaila a pod.) s využitím počítačom podporovaného návrhu (CAD).
V rámci predmetu “Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby I” študent si osvojí postup návrhu tvarovo zložitej plochy (napr. minca, medaila) v špeciálnom softvéri určenom na návrh reliéfov podľa vopred definovaných požiadaviek (rozmery objektu, tvarová zložitosť objektu a pod.). Pri vytváraní návrhu študent používa vektorovú grafiku aj bitmapovú grafiku.
Pre navrhnuté tvarovo zložité plochy študent si osvojí postup návrhu dráh NC frézovania (stratégia frézovania), výber nástrojov a rezných parametrov.
 
Stručná osnova predmetu:
NNávrh a výroba tvarov s voľnými tvarovými plochami (napr. medaila, minca a pod.) pred érou a v ére počítačom podporovaných technológií.
Štruktúra 3D CAD/CAM systému. Softvér pre návrh reliéfu.
Techniky pre vytvorenie 2D návrhu - vektorová grafika. Techniky pre vytvorenie 2D návrhu - bitmapová grafika.
Kombinácia 2D vektorovej a bitmapovej grafiky.
Spôsoby vytvorenia 3D reliéfu. Vytvorenie 3D reliéfu z vektorovej predlohy. Vytvorenie 3D reliéfu z bitmapovej predlohy.
Práca s textom - na rovnej ploche, na zakrivenej ploche. Práca s reliéfom - na rovnej ploche, na všeobecnej ploche.
Návrh NC dráh frézovania reliéfu, výber nástrojov a rezných parametrov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
PETERKA, J. CAD/CAM systém a technológia výroby príborov. CAD/CAM system and the cutlery manufacturing. In Rozvoj technológie obrábania. RTO 96: Medzinárodná konferencia. Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko : Konf. Košice. 2.-3.7.1996. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1996, s. 102--106. ISBN 80-7099-256-X.

Odporúčaná:
Aktuálna odobrná časopisecká literatúra

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 283

ABCDEFX
23,7 %23,3 %21,6 %18,7 %12,0 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Marcel Kuruc, PhD. (prednášajúci)
Ing. Ján Milde, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Necpal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marek Vozár (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: