21. 9. 2019  13:51 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu APP303_6I - Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: APP303_6I
Názov predmetu: Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia
Priebežné hodnotenie:
– úspešné zvládnutie semestrálneho projektu,
– úspešné zvládnutie písomky na min. 56 %.
Podmienky získania skúšky:
Úspešné absolvovanie skúšky na min. 56 %.
Tabuľka na určenie výsledného hodnotenia z predmetu „Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III“
Počet bodov Hodnotenie
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti v rámci predemtu “Ateliér počítačovej podpory návrhu a výroby III” sa oboznámia s problematikou spätného inžinierstva (Reverse Engineering). Študenti si osvoja základné znalosti z oblasti hlavných etáp spätného inžinierstava: 3D digitalizácia (t.j. 3D skenovanie) a úprava digitálneho modelu získaného 3D skenovaním.
Študenti v rámci predmetu budú oboznámení s rôznymi možnými spôsobmi 3D digitalizácie fyzických objektov (hlavne tvarovo zložitých). Študenti budú schopní určiť optimálny spôsob digitalizácie pre konkrétny problém v závislosti od geometrickej zložitosti tvaru skenovaného objektu a od fyzických vlastnosti povrchu objektu (narp. priehľadnosť povrchu, svetelná odrazivosť povrchu a pod.).
Výsledkom 3D digitalizácie je mrak bodov (t.j. súbor priestorových súradníc bodov tvoriaci plochu naskenovaného objetku). Mrak bodov sa potom polygonizuje, výsledkom čoho je tzv. triangulovaný model. V praxi pre väčšinu aplikácií je však potrebný model tvorený CAD plochami. Preto študenti si osvoja postup tvorby CAD modelu z triangulovaného modelu v špeciálnom softvéri.
 
Stručná osnova predmetu:
Spätné inžinierstvo (úvod do problematiky, základné pojmy, cieľ, oblasti použitia)
Kontaktné metódy zberu dát súradníc bodov (súradnicové meracie stroje, meracie ramená, meranie na CNC obrábacích strojoch),
Bezkontaktné metódy zberu dát súradníc bodov (meranie pomocou mechanických vĺn, meranie pomocou magnetického pola, meranie pomocou elektromagnetických vĺn)
Meranie pomocou viditeľných vĺn elektromagnetického pola (aktívna triangulácia, pasívna triangulácia, teodolitové metódy, fokusovacie metódy, tieňovacie metódy)
Spracovanie mraku bodov, tvorba triangulovaného modelu (polygonizácia)
Tvorba CAD plôch na základe triangulovaného modelu
Aplikácie 3D skenovania a spätného inžinierstva v praxi (strojárstvo a príbuzné odbory)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
LUHMANN, T. Close Range Photogrammetry. Scotland, UK: Whittles Publishing, 2006. 510 s. ISBN 1-870325-50-8.
LUHMANN, T. -- MÜLLER, C. Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik: Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2010. Berlin : Wichmann, 2010. 428 strany. ISBN 978-3-87907-494-5.
KRAUS, K. Photogrammetry: Geometry from images and laser scans. Berlin : Walter de Gruyter, 2007. 459 s. ISBN 978-3-11-019007-6.

Odporúčaná:
VÁRADY, T., MARTIN, R. R., COX, J. 1997. Reverse Engineering of Geometric Models - An Introduction. Computer-Aided Design. 29(4), 255 - 268. ISSN 0010-4485.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 501

ABCDEFX
18,0 %31,7 %26,3 %16,0 %8,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Buranský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Milde, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: