Mar 30, 2020   2:52 p.m. Vieroslava
Academic information system

Course syllabus BPRO03_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO03_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 5. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola rozpracovanosti bakalárskeho projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálne a komplexné riešenie problémov technického charakteru pri vypracovávaní zadanej úlohy. Získavanie informačných zdrojov, ich spracovanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Využívanie aplikačných programových produktov. Samostatná a tímová práca pri riešení zadanej úlohy pod odborným vedením kolektívu pedagogických pracovníkov katedry. Obhajoba spracovaného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy projektu, ktorá úzko súvisí s vybranou témou bakalárskej práce. Obsahom je spracovanie teoretickej časti bakalárskej práce pomocou odbornej literatúry. Požadovaný rozsah projektu je cca. 15-20 strán.Študent sa bližšie zoznámi (pomocou literatúry a prípadne návštevou vo vybranom podniku) s oblasťou, ktorej sa dotýka téma projektu. Vyhľadávanie vhodnej literatúry (odporučenej a ďalšej). Konzultácie s vedúcim cvičenia, vedúcim bakalárskej práce a odborníkmi v danej oblasti. Zhrnutie poznatkov z prvej časti excerpcie a konzultácií. Zhodnotenie a stanovenie ďalších cieľov.Priebežná kontrola spracovania projektu. Pripomienky vedúceho cvičenia k spracovaniu obsahu projektu. Konzultácie prípadných nejasností v spracovaní témy projektu s vedúcim bakalárskej práce. Ďalšie excerpcie z domácej a zahraničnej literatúry. Konzultácie obsahu a formy spracovanej témy. Spracovanie zadanej problematiky do konečnej podoby projektu. Odovzdanie, kontrola, obhajoba a hodnotenie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika tvorby upravy a kontroly originality zaverecnych prac na mtf stu.html?page_id=2059
Platné normy STN ISO 690 návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. 3. vyd.. Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690 2 z decembra 2001.
Príslušná literatúra k obsahu bakalárskeho projektu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1334

ABCDEFX
29,8 %28,7 %25,1 %11,1 %4,9 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Ingrid Görögová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Martinovič, MEng. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: