Jan 28, 2020   5:28 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus BPRO05_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO05_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie spracovaných častí záverečnej práce. Vyhodnotenie podľa študijného poriadku vedúcim záverečnej práce. (hodnotenie: A = 100 - 92 %, B = 91 - 83 %, C = 82 - 74 %, D = 73 - 65 %, E = 64 - 56 %, FX = 55 - 0 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent spracuje prácu z oblasti integrovanej bezpečnosti na úrovni konečného projektu. Práca obsahuje textovú časť podporenú teoretickými a odbornými znalosťami, obrázkami a tabuľkami, štandardizovanými výpočtami a vyhodnotením optimálnych integrovaných bezpečnostných systémov z pohľadu bezpečnosti pracoviska, bezpečnosti práce, požiarného inžinierstva, nebezpečných materiálov a látok, posúdenia bezpečnosti životného prostredia či rizikovej analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
- Výber témy diplomového projektu
- Úvod
- Analýza súčasného stavu v oblasti Integrovanej bezpečnosti
- Návrh metodiky a výber skúšobných vzoriek
- Návrh postupu riešenia diplomovej práce
- Spracovanie záverečnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
predmet zabezpečujú zamestnanci ústavu
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 707

ABCDEFX
49,1 %17,4 %16,7 %5,8 %10,5 %0,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Blinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Buranská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Čekan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alica Pastierová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Rantuch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Szabová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Štefko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Wachter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Type of output: