14. 12. 2019  2:51 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BZPP05_6B - Bezpečnosť pracovného prostredia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BZPP05_6B
Názov predmetu: Bezpečnosť pracovného prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu, ktorý pozostáva z priebežného hodnotenia (20%) a záverečného hodnotenia (80%) musí študent získať minimálne 56% z celkovej úspešnosti.
Priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné testy (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jeden z testov (13. týždeň), pričom sa započítava lepšie hodnotenie.Študent môže získať maximálne 20 bodov z oboch priebežných testov.
Záverečné hodnotenie pozostáva z absolvovania záverečnej skúšky, pričom na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška bude prebiehať písomnou formou.

Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie, ktoré bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie), odovzdanie všetkých protokolov, semestrálnych prác, prípadne prezentácii v požadovanej kvalite.
Študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre absolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku.

Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si terminológiu spojenú s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, oboznámiť študentov o poslaní a význame bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hlavne v technologickom procese a získať prehľad o relevantných bezpečnostných predpisoch a spôsobe ich vyhľadávania a spracúvania. Študent nadobudne vedomosti ako popísať stav pracovného prostredia, zdroje poškodenia zdravia a záťaže človeka ako dôsledok pôsobenia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov v pracovnom procese.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah prednášok:
1. Úvod do predmetu. Vymedzenie kľúčových pojmov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Kľúčové ukazovatele a legislatívne aspekty, ich harmonizácia v EÚ.
3. Človek v pracovnom prostredí bezpečnosť a zdravie.
4. Zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Bezpečnosť strojov a analýza rizika.
6. Identifikácia nebezpečenstiev, analýza rizika pri činnostiach zamestnanca.
7. Systém technických, organizačných opatrení a prideľovanie OOPP podľa posúdenia nebezpečenstiev, ohrození a rizika.
8. Úrazy, choroby z povolania a iné poškodenia zdravia pri práci.
9. Organizácia a výkon štátneho dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
10. Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a integrovaná bezpečnosť.
11. Pôsobenie rizikových faktorov pri práci v pracovnom prostredí.
12. Kategorizácia prác.
13. Technické prostriedky a ďalšie metódy ochrany zdravia zamestnancov.

Obsah cvičení:
1. Pojmy a definície z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Metódy a spôsoby určovania rizika.
3. Fyzikálne faktory na pracovisku (hluk a vibrácie).
4. Fyzikálne faktory na pracovisku (mikroklíma, osvetlenie).
5. Chemické faktory na pracovisku.
6. Biologické faktory na pracovisku.
7. Osobné ochranné prostriedky a systém prideľovania.
8. Posudzovanie zhody.
9. Práce s horľavým a výbušným materiálom.
10. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami.
11. Psychická pohoda na pracovisku.
12. Práca so zobrazovacou jednotkou.
13. Práca s bremenami.

BALOG, K. – TUREKOVÁ, I. – TURŇOVÁ, Z. Inžinierstvo pracovného prostredia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 115 s. ISBN 80-227-2574-9.
Buchancová, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin, 2003. ISBN 80-8063-113-1.
SZABOVÁ, Zuzana - BALOG, Karol - ČEKAN, Pavol - KURACINA, Richard. Príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2015. 182 s. ISBN 978-80-8096-220-3.
RANTUCH, Peter - BALOG, Karol. Osobné ochranné a záchranné prostriedky [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2015. CD-ROM, 209 s. ISBN 978-80-8096-216-6.
TUREKOVÁ, I. – KURACINA, R. – RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava: AlimniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
PAČAIOVÁ, H. – SINAY, J. – GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice: TU v Košiciach, 2009. 246 s. ISBN 978-80-553-0180-8.
TUREKOVÁ, I. – KURACINA, R. Príprava bezpečnostných technikov. Trnava: AlumniPress, 2010. 60 s. ISBN 978-80-8096-131-2.
Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSKO, M. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. Žilina : STRIX, 2008. 389 s. ISBN 978-80-89281-37-4.
RUSKO, M. -- PIATRIK, M. -- KOTOVICOVÁ, J. Environmentálne manažérstvo. Žilina : STRIX, 2007. 175 s. ISBN 978-80-89281-03-9.
RUSKO, M. -- BALOG, K. Manažérstvo životného prostredia 2005. Žilina : STRIX, 2006. ISBN 80-969257-3-3.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
RUSKO, M. -- BALOG, K. -- TUREKOVÁ, I. Vybrané kapitoly z environmentálneho a bezpečnostného manažérstva. Bratislava : VeV, 2006. 160 s. ISBN 80-969257-5-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 905

ABCDEFX
12,4 %29,4 %26,1 %21,3 %10,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Szabová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: