21. 9. 2019  12:58 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CATS03_6I - CA technológie a systémy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CATS03_6I
Názov predmetu: CA technológie a systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 3. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
2 semestrálne zadania (10 bodov + 10 bodov)

Skúška (80 bodov; teoretická časť a praktická časť; písomná časť a ústna časť).

Spolu: 100 bodov

100-92 A 
91-83 B
82-74 C
73-65 D
64-56 E
55-0 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti počítačom podporovaných (Computer Aided - CA) technológií a systémov. Cieľom predmetu je osvojenie si základných rozdelení, pojmov, princípov a úloh v oblasti CA technológií a systémov v strojárstve a v ostatných príbuzných odborov. Študent vie určiť vhodnosť použitia konkrétnej CA technológie pre konkrétny problém v oblasti strojárstva pri riešení návrhu, technickej a technologickej prípravy výroby, výroby, merania, kontroly a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do predmetu. Počítačom podporované technológie a systémy.
- Počítačom podporovaný návrh.
- Počítačom podporovaná výroba.
- Počítačom podporovaná montáž.
- Počítačom podporovaná kontrola.
- Počítačom podporované inžinierske práce.
- Metóda konečných prvkov.
- Spätné inžinierstvo.
- Rýchla výroba prototypov.
- Číslicové riadenie.
- Číslicové riadenie pomocou počítača.
- Počítačom integrovaná výroba.
- Počítačová podpora vytvárania technologických postupov.
- Správa a riadenie životného cyklu výrobku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. -- MARCINČIN, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
JANÁČ, A. -- PETERKA, J. -- GOROG, A. Programovanie NC strojov. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80-227-1686-3.
PETERKA, J. -- GÖRÖG, A. -- JANÁČ, A. Programovanie NC strojov I. diel. Bratislava: STU, 2002. ISBN 80-227-1686-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 252

ABCDEFX
11,5 %13,9 %25,4 %23,4 %24,6 %1,2 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Bárta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Kuruc, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: