21. 9. 2019  13:01 Matúš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CDCM03_6B - CAD/CAM (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CDCM03_6B
Názov predmetu: CAD/CAM
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 2 semestrálne zadania (10 bodov + 10 bodov),
Skúška (80 bodov).

Spolu: 100 bodov


100-92 A 
91-83 B
82-74 C
73-65 D
64-56 E
55-0 FX

 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa hlbšie oboznámia s problematikou CAD a CAM systémov. Študenti si osvoja techniky pre prípad 2D kreslenia a 3D modelovania. Študenti sa oboznámia s jednotlivými stratégiami obrábania (frézovania), generovaním NC dát a CL dát.
 
Stručná osnova predmetu:
- CAD - 2D modelovanie (techniky tvorby 2D modelov)
- CAD - 3D modelovanie (techniky tvorby 3D modelov)
- CAM – stratégie frézovania
- CAM – generovanie CL dát (Cutting Location)
- CAM – príprava NC dát (Numerical Control)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
PETERKA, J. -- JANÁČ, A. CAD/CAM systémy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. ISBN 80-227-0911-5.
PETERKA, J. CAM systémy [online 20.09.2007]. In.
POKORNÝ, P. Stratégie frézovania voľných tvarových plôch. Trnava : AlumniPress, 2011. 89 s. ISBN 978-80-8096-136-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 158

ABCDEFX
6,3 %11,4 %20,3 %24,7 %32,9 %4,4 %
Vyučujúci: Ing. Marcel Kuruc, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: