15. 10. 2019  22:10 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CMST06_6B - Časti a mechanizmy strojov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CMST06_6B
Názov predmetu: Časti a mechanizmy strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie a obhajoba troch zadaní a úlohy s konštrukčnými výpočtami. Hodnotenie úlohy s konštrukčnými výpočtami tvorí 40% z celkového záverečného hodnotenia.
Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky, hodnotenie ktorej tvorí 60% z celkového záverečného hodnotenia.
Hodnotenie: v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť aplikovať pri navrhovaní strojových častí a uzlov tvorivý vedecký prístup s dôrazom na syntézu požiadaviek z hľadiska metódy výpočtu, vlastností materiálov, funkcie a tvaru, technologickosti, ekonomiky, životnosti a spoľahlivosti. Bude schopný samostatne navrhnúť základné strojové súčiastky a mechanizmy, ako aj nosné prvky strojov a zariadení. Získa praktické skúsenosti z aplikácie všeobecných zásad pevnostných výpočtov a konštrukčného návrhu pri dimenzovaní spojovacích súčiastok a spojov, pružín, hriadeľov, ložísk a spojok. Študent tiež získa základné poznatky z teórie mechanizmov a návrhu mechanických prevodov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Klasifikácia strojových súčiastok. Základy výpočtu súčiastok pri statickom a premenlivom zaťažení. Krivky životnosti, medza únavy.

2. Stanovenie bezpečnosti z Haigovho a Smithovho diagramu. Spoje – klasifikácia. Rozoberateľné spoje. Skrutkové spoje- kreslenie. Silové pomery, samozvernosť. Účinnosť skrutkového spoja. Sily v skrutkovom spoji, deformačný diagram.

3. Dimenzovanie skrutkových spojov. Výpočet skrutkových spojov s predpätím - statické a premenlivé zaťaženie. Konštrukčné úpravy skrutkových spojov s ohľadom na spôsob zaťaženia.

4. Rozoberateľné spoje pre prenos krútiaceho momentu. Kreslenie spoja pomocou pera. Výpočet pier. Kreslenie a pevnostný výpočet spoja so žliabkovaným hriadeľom.

5. Nerozoberateľné spoje. Spojenie nalisovaním. Stanovenie napätia a presahu. Pevnostný výpočet - únosnosť spoja. Konštrukčné úpravy nalisovaného spoja.

6. Zvárané spoje. Napätia vo zvare, vrubové účinky. Základné prípady zaťažovania a výpočtu tupých a kútových zvarov. Výpočet zvarov pri premenlivom zaťažení.

7. Osi a hriadele. Výpočet hriadeľov pri statickom zaťažení. Kontrola tuhosti. Výpočet hriadeľov na únavovú pevnosť. Kritická frekvencia otáčok.

8. Klzné ložiská - rozdelenie. Základné druhy klzného trenia. Hriadeľové tesnenia. Konštrukčné návrhy uložení hriadeľa v ložiskách.

9. Valivé uloženia. Konštrukcia a rozmery valivých ložísk. Základné výpočty. Trvanlivosť a dynamická únosnosť ložísk.

10. Pružiny – rozdelenie, materiály. Výpočet pružín.

11. Prevody - rozdelenie. Ozubené prevody - klasifikácia. Analýza záberu, trvanie záberu. Korigovanie ozubení. Čelné evolventné súkolesie s priamymi a šikmými zubami (základné geometrické prvky, kinematické pomery, geometria ozubenia).

12. Reťazové prevody - silové pomery, reťaze. Remeňové prevody – usporiadanie, silové pomery, remene. Trecie prevody so stálym a premenlivým prevodom.

13. Hriadeľové spojky. Rozdelenie, vlastnosti a základná charakteristika jednotlivých druhov spojok.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 1. Bratislava: STU, 1998.
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 2. Bratislava: STU Bratislava, 2002.
KRÁL, Š. -- BOŠANSKÝ, M. Konštruovanie I., Pracovné listy k prednáškam. Bratislava: SjF STU Bratislava, 2004.
BOHÁČEK, F. Části a mechanizmy strojů I., II., III. Brno: VUT Brno, 1989.
BOLEK, A. -- KOCHMAN, J. Části strojů 1 a 2. Praha: SNTL, 1990.
MURÁŇ, M. Časti a mechanizmy strojov - Konštrukčné cvičenie. Bratislava: SVŠT, 1989.
MURÁŇ, M. -- TOTH, M. Časti a mechanizmy strojov - návody na cvičenia. Bratislava: SVŠT Bratislava, 1990.
MÁLIK, L. Časti a mechanizmy strojov. Žilina: ŽU Žilina, 2003.
VEREŠ, M. -- BELEŠ, L. Beleš, L., Vereš, M.: Konštruovanie II. Bratislava: SjF STU Bratislava, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 340

ABCDEFX
6,8 %9,4 %18,2 %17,1 %41,5 %7,0 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Hajdu, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jarmila Oravcová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Riečičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: