9. 12. 2019  0:42 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPRO06_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DPRO06_6I
Názov predmetu: Diplomový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je hodnotený na základe absolvovania záverečnej obhajoby projektu. Známku stanoví menovaná komisia pre obhajobu diplomového projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Samostatne riešiť komplexné problémy. Študent zvládne výber témy projektu, časť definície problému a určenie cieľov projektu. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia.Ďalším cieľom je analyzovať problémy a formulovať závery analýzy, ako aj návrh samotného riešenia problému.
 
Stručná osnova predmetu:
Výber témy projektu.
Štúdium literatúry k téme projektu.
Analýza problémovej oblasti.
Formulácia riešenia témy projektu.
Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu.
Obhajoba výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 984

ABCDEFX
30,3 %27,1 %22,8 %11,2 %8,3 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Miriam Iringová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: