25. 10. 2020  3:53 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DUHY07_6B - Duševná hygiena (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
DUHY07_6B
Názov predmetu: Duševná hygiena
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti hodnotení za splnenie praktických úloh - prezentácia na danú tému, aktívnu participácia a záverečný test. Za praktické úlohy získa maximálne 40 bodov, z toho maximálne 20 bodov za prezentáciu a maximálne 20 bodov za aktivitu na cvičeniach a splnenie priebežnej úlohy. Za písomnú previerku môžu získať maximálne 20 bodov. V celkovom hodnotení môžu získať maximálne 60 bodov.Študent získa hodnotenie v zmysle platného študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s technikami, procesmi, postupmi psychohygieny a sebapoznania.
 
Stručná osnova predmetu:
Duševná hygiena – história, ciele, hlavné charakteristiky. Stres – štýly, stratégie a techniky zvládania stresu.
Well being – súlad medzi osobným a pracovným životom. Význam Self-Coachingu. Metódy a formy relaxácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAHOVÁ, J. -- NOVOTNÁ, I. -- PORUBČANOVÁ, Z. Duševná hygiena. Trnava : AlumniPress, 2017. 116 s. ISBN 978-80-8096-247-0.
BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001.
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha : Grada&Avicenum, 1994. 190 s. ISBN 80-7169-121-6.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-774-4.
PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Portál, 2008. 266 s. ISBN 978-80-247-2593-2.
CIMICKÝ, J. Sám proti stresu. Praha: VIP Books, 2007. 217 s. ISBN 80-8713-408-7.
PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktu a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994.
KRASKA-LUDECKE, K. Nejlepší techniky proti stresu. Praha: Grada Publishing, 2007. 114 s. ISBN 978-80-247-1833-0.
CUNGI, C. -- LIMOUSIN, S. Relaxace v každodenním živote. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-948-8.

Odporúčaná:
SELIGMAN, M.Vzkvétání. Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. Brno: Jan Melvil publishing, 2014. ISBN 9788087270950.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4096

A
B
CDEFX
50,2 %
25,2 %
14,3 %
6,8 %
3,5 %
0 %
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Blahová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Sláva Němcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2019
Schválil:
Mgr. Jarmila Blahová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 18. 09. 2019.

Typ výstupu: