9. 12. 2019  19:42 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ENCH05_6I - Environmentálna chémia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ENCH05_6I
Názov predmetu: Environmentálna chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % aktívna účasť na laboratórnych cvičeniach
vypracovanie a odovzdanie protokolov z cvičení do AIS v stanovenom termíne
úspešné absolvovanie priebežných testov
úspešné absolvovanie záverečnej skúšky
Maximálny počet získaných bodov je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o chemických látkach a procesoch, ktoré prebiehajú v jednotlivých zložkách životného prostredia. Porozumie problematike biotických systémov v životnom prostredí, charakteristike základných chemických zlúčenín biotických systémov a procesov. Súčasťou predmetu sú laboratórne cvičenia, na ktorých študenti získajú poznatky o základných analytických metódach a dokážu ich využiť pri monitorovaní zložiek životného prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
• Životné prostredie, jeho zložky, fyzikálne a chemické vlastnosti.
• Škodlivé látky v životnom prostredí, transport a distribúcia polutantov.
• Biotické systémy v životnom prostredí, hydrologický cyklus. Biogeochemické cykly jednotlivých komponentov v zložkách životného prostredia (C, N, S, P, O).
• Charakteristika biotických systémov.
• Základné chemické zlúčeniny biotických systémov.
• Základné procesy v biotických systémoch.
• Xenobiotiká v životnom prostredí.
• Analytické metódy identifikácie škodlivých látok v prostredí.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠKÁRKA, B. Envoronmentálna chémia. Bratislava: STU , 2003.
GARAJ, J. Analytická chémia. Bratislava: SNTL Alfa, 1977.
TÖLGYESSY, J. Chémia, toxikológia a biológia vody a ovzdušia. Bratislava: VEDA, 1989.
PIATRIK, M. Laboratórne cvičenie odborov. Bratislava: STU , 1994.
TÖLGYESSY, J. Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. Bratislava: STU, 1994.
MANAHAN, S E. Environmental chemistry. USA: CRC Press, 1994.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 835

ABCDEFX
12,1 %16,8 %28,0 %22,0 %20,8 %0,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: