22. 10. 2019  8:12 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EMTD06_6I - Experimentálne metódy a technická diagnostika (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: EMTD06_6I
Názov predmetu: Experimentálne metódy a technická diagnostika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, 1 kontrolný test počas semestra, spracovanie elaborátov z meraní. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky. Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sú oboznámení so spôsobmi, metódami a prostriedkami merania fyzikálnych veličín. Budú vedieť aplikovať postupy a procesy analýzy technického stavu zariadení na základe vyhodnocovania príznakov získaných prostriedkami meracej techniky. V rámci toho budú schopní charakterizovať príčinu porúch v technických zariadeniach, ako aj rozpoznať ich a vyhodnotiť. Študenti dokážu formulovať základné otázky funkčnosti, projektovania a zavádzania diagnostických zariadení a systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Meranie technických veličín. Merací proces a jeho etapy. Technické meracie prostriedky a ich vlastnosti. Štatistické spracovanie nameraných veličín a funkcie ich rozdelenia.
2.Snímače. Fyzikálne princípy snímačov. Elementárne elektrické a elektronické obvody.
3.Meranie technických veličín - princípy merania polohy, otáčok, výšky hladiny, tlaku, teploty, prietoku, deformácie, rýchlosti, zrýchlenia atď.
4.Signály. Spracovanie a analýza signálov v časovej a frekvenčnej oblasti.
5.Technická diagnostika. Fyzikálna podstata metód technickej diagnostiky. Stavy technických zariadení. Procesy poškodzovania a opotrebovania. Podmienky vzniku porúch.
6.Schémy diagnostických objektov (DO). Modely diagnostických objektov. Analytický, topologický a logický model DO. Diagnostické systémy a prostriedky.
7.Vibrodiagnostika. Tribodiagnostika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANOUŠEK, I. Technická diagnostika. Praha : SNTL, 1988. 429 s.
KREIDL, M. Diagnostické systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.
KREIDL, M. -- ŠMÍD, R. Technická diagnostika: Senzory - metody - analýza signálu. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 406 s. ISBN 80-7300-158-6.
KŘÍŽ, R. -- VÁVRA, P. Strojírenská příručka: 24 oddílů v osmi svazcích. 2. svazek. D: Měřící technika a bezmontážní diagnostika. E. Regulační technika. F: CIM - počítačová podpora výrobního procesu. Praha : SCIENTIA, 1993. 224 s. ISBN 80-85827-00-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 217

ABCDEFX
7,4 %12,4 %23,5 %34,6 %21,2 %0,9 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: