Jan 22, 2020   12:54 p.m. Zora
Academic information system

Course syllabus GRAS06_6I - Grafické systémy (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: GRAS06_6I
Názov predmetu: Grafické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na cvičeniach sú individuálne riešené dve programátorské úlohy z oblasti 3D modelovania. Úlohy budú vyhodnotené priebežne, bezprostredne po stanovenom termíne ich odovzdania, podľa zverejneného harmonogramu. Za každú včas odovzdanú úlohu bude možné získať max. 40 bodov. Výsledný počet bodov za cvičenia bude priemerom bodov získaných z obidvoch úloh. Pre absolvovanie predmetu treba odovzdať riešenia úloh predpísanou formou(nutná podmienka). Podiel cvičení na celkovom hodnotení je 40%. Skúška je písomná, formou testu v AIS a jej podiel na celkovom hodnotení je 60%. Študent môže získať max. 100 bodov.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti 3D počítačovej grafiky, geometrických a zobrazovacích transformácií v priestore, modelovania telies a scén, virtuálnej reality a grafických API v prostredí OS Windows. Naučí sa základné princípy a algoritmy 3D počítačovej grafiky. Získa prehľad o súčasných 3D grafických API a knižniciach. Bude mať základné praktické skúsenosti pre tvorbu 3D modelov telies s využitím technického grafického systému a pre jeho úpravu pomocou aplikačného programového rozhrania. Dokáže programovať jednoduché 3D grafické aplikácie s využitím Direct3D pod OS Windows.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do 3D počítačovej grafiky (dotácia 2/2)
 
a.Prehľad vývoja
b.Základné pojmy
c.Grafický transformačný reťazec

2.Normalizované grafické systémy (dotácia 2/0)
 
a.História a klasifikácia
b.Grafická pracovná stanica
c.GKS
d.PHIGS

3.Technické grafické systémy (CAD) (dotácia 4/12)
 
a.Funkčné požiadavky a klasifikácia
b.CAD systém
c.API CAD systému

4.Geometrické transformácie v priestore (dotácia 2/0)
 
a.Homogénne súradnice
b.Transformačná matica
c.Základné a zložené transformácie

5.3D modely telies (dotácia 6/0)
 
a.Klasifikácia modelov
b.Počítačová reprezentácia telies

6.Zobrazovanie 3D modelov (dotácia 0/0)
 
a.Premietanie
b.Viditeľnosť
c.Tieňovanie

7.Grafické aplikačné programové rozhrania (dotácia 6/12)
 
a.Prehľad vývoja
b.Direct3D
c.Ďalšie 3D grafické API

8.Virtuálna a rozšírená realita (dotácia 2/0)
 
a.Prehľad vývoja a základné pojmy
b.Klasifikácia
c.Tvorba virtuálnych scén

9.Technické prostriedky pre grafické systémy (dotácia 1/0)
 
a.Vstupné zariadenia
b.Výstupné zariadenia
c.Grafické procesory

10.Aplikácie grafických systémov v automatizácii priemyselných procesov (dotácia 1/0)
 
a.Procesná vizualizácia
b.SCADA
c.CNC
d.PRaM

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VASKÝ, J. -- NEMLAHA, E. -- MASÁR, L. CAD/CAM systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 255 s. ISBN 80-227-1882-3.

Odporúčaná:
Chris Rose: Direct3D Succinctly. Syncfusion 2014. Available for free download from https://www.syncfusion.com/ebooks
Vaský, J.: Separáty z prednášok v e-forme.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 581

ABCDEFX
12,0 %21,2 %29,3 %21,2 %15,8 %0,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Jozef Vaský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: