23. 1. 2020  15:12 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HPME06_6B - Hydraulické a pneumatické mechanizmy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HPME06_6B
Názov predmetu: Hydraulické a pneumatické mechanizmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach.
Úspešné absolvovanie 2 priebežných písomných kontrolných prác (2 príklady) - 14 bodov.
Zostavenie jednoduchého pneumatického obvodu - 6 bodov.

Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky (riešenie 2 hydraulických/pneumatických obvodov + 3 príklady + 1 teoretická otázka) - celkovo 80 bodov.

Výsledné hodnotenie je tvorené ako súčet bodov za cvičenia (max. 20) a bodov zo záverečnej skúšky (max. 80).
Hodnotenie: v súlade s Študijným poriadkom STU, čl. 16 odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o konštrukcii, princípoch činnosti a riadení hydrodynamických, hydrostatických a pneumatických prvkov a obvodov. Dokáže realizovať návrh a základné výpočty hydraulických a pneumatických obvodov analyticky, ako aj s využitím dostupných softvérových produktov. Získa skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti navrhovania a zostavovania jednoduchých hydraulických a pneumatických obvodov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Vlastnosti tekutín, ich meranie a využitie v hydraulických a pneumatických mechanizmoch. (dotácia 2/2)
 
a.Základné vlastnosti tekutín. Objemová hustota tekutín. Tepelná rozťažnosť tekutín. Stlačiteľnosť tekutín. Viskozita kvapalín.
b.Meranie vlastností tekutín.

2.Základy hydrostatiky. (dotácia 2/2)
 
a.Hydrostatický tlak. Pascalov zákon. Eulerove rovnice hydrostatiky. Tekutina v poli zemskej príťažlivosti.
b.Výpočet tlaku a tlakovej sily na rovinnú a všeobecnú plochu.

3.Teoretické základy prúdenia ideálnych tekutín. (dotácia 2/2)
 
a.Prúdenie ideálnych tekutín. Rovnica kontinuity. Eulerove rovnice hydrodynamiky. Bernoulliho rovnice.
b.Výpočet tlaku, rýchlosti a prietoku pri prúdení ideálnej tekutiny v jednoduchých potrubiach a potrubných systémoch.

4.Prúdenie reálnych tekutín. (dotácia 2/2)
 
a.Navierova-Stokesova rovnica. Laminárne prúdenie. Turbulentné prúdenie. Reynoldsovo kritérium. Hydraulické straty.
b.Výpočet a stanovenie hydraulických strát. Miestne a dĺžkové straty. Základy riešenia potrubných systémov pri prúdení reálnych tekutín.

5.Základy teórie hydraulických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Konštrukcia a činnosť prvkov hydraulických mechanizmov. Zásobovanie hydraulickou energiou.
b.Prvky pre zásobovanie hydraulickou energiou (čerpadlá, zásobníky, filtre). Charakteristika čerpadla.

6.Prenos tlakovej energie v tekutinových mechanizmoch. (dotácia 2/2)
 
a.Tekutinové mechanizmy - konštrukcia a princípy činnosti.
b.Hydraulické systémy výrobných a manipulačných zariadení.

7.Prvky hydraulických mechanizmov I. (dotácia 2/2)
 
a.Prevodníky. Prvky pre riadenie tlaku.
b.Zásady bezpečnosti pri práci s hydraulickými mechanizmami.
Normy k zobrazeniu strojov a schém zapojení. Symboly podľa ISO 1219. Meranie tlaku, objemového prietoku a teploty hydraulickej kvapaliny.

8.Prvky hydraulických mechanizmov II. (dotácia 2/2)
 
a.Prvky pre riadenie prietoku. Prvky pre riadenie smeru prietoku. Proporcionálne prvky.
b.Konštrukcia a činnosť prvkov hydraulických mechanizmov (hydraulické motory a hydraulické valce, prvky pre riadenie tlaku, prvky pre riadenie smeru prietoku, prvky pre riadenie prietoku, prvky pre hradenie prietoku).

9.Rozdelenie a vlastnosti pneumatických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
b.Základné obvody hydraulických mechanizmov (základné hydraulické obvody, riadenie smeru a pohybu, riadenie objemového prietoku, riadenie tlaku).

10.Prvky pneumatických mechanizmov. (dotácia 2/2)
 
a.Prevodníky.
b.Aplikácie obvodov hydraulických mechanizmov (pohyb hydraulického valca pod záťažou, bremeno zavesené na hydraulickom valci, synchronizácia hydraulických valcov, systém zabezpečovania energie zapojením akumulátora).

11.Pneumatické motory. (dotácia 2/2)
 
a.Riadiace prvky. Kombinované riadiace prvky.
b.Rozdelenie a vlastnosti pneumatických mechanizmov (pneumatické motory, pneumatické valce, špeciálne pneumatické valce, servopneumatické mechanizmy, manipulačné pneumatické mechanizmy).

12.Obvody pneumatických mechanizmov a ich aplikácie I. (dotácia 2/2)
 
a.Základné pneumatické obvody.
b.Konštrukcia a činnosť prvkov pneumatických mechanizmov (prvky pre riadenie prietoku, prvky pre riadenie smeru prietoku, prvky pre riadenie tlaku, kombinované riadiace prvky, ventilové terminály).

13.Obvody pneumatických mechanizmov a ich aplikácie II. (dotácia 2/2)
 
a.Riadenie smeru a pohybu. Vákuové mechanizmy. Tlmiče.
b.Základné obvody pneumatických mechanizmov (základné zapojenia pneumatických obvodov, riadenie smeru a pohybu, uchopovacie pneumatické mechanizmy, vákuové mechanizmy).

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TARABA, B. -- BEHÚLOVÁ, M. -- KRAVÁRIKOVÁ, H. Mechanika tekutín. Termomechanika. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 241 s. ISBN 80-227-2041-0.
TARABA, B. -- BEHÚLOVÁ, M. -- KRAVÁRIKOVÁ, H. Mechanika tekutín. Termomechanika: Zbierka príkladov. Trnava : AlumniPress, 2007. 242 s. ISBN 978-80-8096-021-6.
KOPÁČEK, J. -- ŽÁČEK, M. Cvičení z řízení pneumatických systémů. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. 94 s. ISBN 80-248-0692-4.
KOPÁČEK, J. -- ŽÁČEK, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5.
KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy: Díl I. Pneumatické prvky a systémy. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. 265 s. ISBN 80-248-0879-X.
KOPÁČEK, J. -- PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. 151 s. ISBN 80-248-0856-0.
HYNEK, M. Hydraulické a pneumatické mechanizmy. Bratislava: ALFA, 1990.
ŠVRČEK, D. -- KOŠŤÁL, P. Hydraulické a pneumatické mechanizmy [elektronický zdroj]. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-189-3.

Odporúčaná:
KOPÁČEK, J. Technická diagnostika hydraulických mechanismů. Praha : SNTL, 1990. 159 s. ISBN 80-03-00308-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 345

ABCDEFX
16,5 %20,6 %15,7 %22,0 %24,1 %1,1 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: