22. 11. 2019  3:15 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAPO04_6B - Manažment podniku (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MAPO04_6B
Názov predmetu: Manažment podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu hodnotenia z priebežného hodnotenia počas semestra (písomné previerky a vypracovanie projektu) a ústnej skúšky počas skúškového obdobia. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov. Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti procesného a projektového riadenia. Pozná podstatu jednotlivých oblastí procesného riadenia a implementácie procesného riadenia do podniku. Pozná kľúčové manažérske kompetencie v kontexte základných funkcií manažmentu a spôsob ich rozvoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Manažment podniku – základné charakteristiky.
Základné manažérske funkcie a kľúčové kompetencie manažérov v rámci jednotlivých manažérskych funkcií.
Strategické myslenie.
Podniková kultúra.
Progresívne smery zdokonaľovania OŠR priemyselných podnikov.
Leadership.
Budovanie efektívnych tímov.
Sebariadenie a sebamotivácia.
Základy procesného riadenia – definovanie problému, cieľa a pochopenie procesu.
Procesná analýza, návrh a implementácia procesného zlepšenia, kontrola a udržateľnosť výkonnosti procesov.
Základy projektového riadenia – definícia, vlastnosti, druhy projektov, životný cyklus projektu, role jednotlivých zainteresovaných strán v projektoch, dokumentácia v rámci projektov.
Riadenie a plánovanie projektu.
Progresívne prístupy k manažmentu podniku – špirálový manažment.
Komparatívny manažment.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.
OOSTHUIZEN, T. -- VENTER, G. Project Management in Perspective. Oxford University Press, 2011. 426 s. ISBN 978-0-19-599314-1.
DUPAĽ, A. -- MAJTÁN, M. Manažment projektov. Bratislava : Ekonóm, 2003. 202 s. ISBN 80-225-1776-3.
ČERNÁ, Ľ. -- JAKÁBOVÁ, M. Project cycle management. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 101 s. ISBN 978-80-227-2822-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3105

ABCDEFX
12,4 %16,9 %24,3 %23,9 %20,0 %2,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (prednášajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Šarmír (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: