14. 10. 2019  18:15 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MMPV06_6I - Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MMPV06_6I
Názov predmetu: Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná písomná práca (20 bodov).
Písomná skúška pozostávajúca z testu a zo štatistického vyhodnotenie naplánovaného experimentu(80 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má poznatky o náhodných javoch a ich pravdepodobnostiach, náhodných premenných a ich rozdeleniach, vie spracovať pozorovania náhodnej premennej, chápe viacnásobnú induktívnu štatistiku, teóriu odhadov, bodové a intervalové odhady, štatistické hypotézy a ich testovanie,
skúmanie štatistickej závislosti, analýzu rozptylu (ANOVA), teóriu experimentu a je schopný interpretovať výsledky analýzy v technických vedách.
 
Stručná osnova predmetu:
Náhodný jav, pravdepodobnosť náhodného javu.
Náhodná premenná a jej rozdelenie. Špeciálne rozdelenia.
Spracovanie pozorovaní náhodnej premennej.
Viacnásobná induktívna štatistika.
Teória odhadov, bodové a intervalové odhady.
Štatistické hypotézy a ich testovanie.
Skúmanie štatistickej závislosti.
Analýza rozptylu (ANOVA).
Teória experimentu.
Interpretácia výsledkov analýzy v technických vedách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÓTHOVÁ, M. -- KOTIANOVÁ, J. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu. Trnava : AlumniPress, 2015. 204 s. ISBN 978-80-8096-227-2.
PALUMBÍNY, O. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu. Trnava : AlumniPress, 2009. 122 s. ISBN 978-80-8096-095-7.
PALUMBÍNY, O. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu v príkladoch. Mathematical methods of planning and evaluation of experiments in examples. Trnava : AlumniPress, 2008. 50 s. ISBN 978-80-8096-054-4.
NEUBAUER, J. -- SEDLAČÍK, M. -- KŘÍŽ, O. Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha : Grada Publishing, 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-4273-1.

Odporúčaná:
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. 583 s. ISBN 80-7178-820-1.
TOŠENOVSKÝ, J. Plánování experimentů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2592-2
MONTGOMERY, D. C. Design and Analysis of Experiments. New York: Wiley. ISBN-13: 978-1118146927

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4004

ABCDEFX
26,5 %17,6 %17,1 %11,1 %27,3 %0,4 %
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Červeňanská (cvičiaci)
PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Mária Tóthová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: