28. 10. 2020  7:04 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MTPT06_6B - Mechanika tuhých a poddajných telies (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MTPT06_6B
Názov predmetu:
Mechanika tuhých a poddajných telies
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, úspešné absolvovanie troch priebežných kontrolných prác (statika, kinematika, dynamika) počas semestra. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie: v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získajú študenti základné vedomosti z nasledovných samostatných disciplín mechaniky telies: statika, kinematika a dynamika. Obsahovo sú koncipované tak, aby študent získal poznatky o základných hmotných útvaroch v stave rovnováhy, resp. v stave pohybu. Študenti získajú schopnosť analyzovať mechanické systémy z pohľadu statiky, kinematiky a dynamiky. Budú schopní formulovať príslušný problém, zostaviť matematicko-mechanický model, aplikovať zaťažovanie a namáhanie jednoduchších mechanických systémov a riešením získať poznatky o vlastnostiach a správaní sa daného mechanického systému.
 
Stručná osnova predmetu:
 Základné pojmy a zákony statiky. Silové sústavy-nahradzovanie a rovnováha. Statická určitosť a neurčitosť mechanických systémov. Väzby a spojenia. Vnútorné silové účinky.
 Rovnováha rovinných útvarov. Statická analýza pohyblivých a nepohyblivých sústav telies. Prútové sústavy. Trenie a pasívne odpory.
 Kinematika tuhých útvarov. Podmienky a princípy pohybu rovinných útvarov. Základné prípady pohybu tuhého telesa. Vzťahy medzi kinematickými veličinami pohybu.
 Kinematická analýza rovinných mechanizmov-analytické metódy riešenia.
 Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. Metódy zostavovania pohybových rovníc.
 Dynamika tuhého telesa. Pohybové rovnice a ich riešenie.
 Dynamika sústav telies a metódy ich analýzy.
 Lineárne kmitanie sústav s jedným stupňom voľnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.
BUŠOVÁ, B. -- CABAN, S. -- ŽIARAN, S. Mechanika I: Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 265 s. ISBN 80-227-0831-3.
JANČINA, J. -- PEKÁREK, F. Mechanika II: Kinematika. Bratislava : Alfa, 1987. 335 s.
STRADIOT, J. -- MICHALÍČEK, M. -- ZÁHOREC, O. Mechanika III. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 207 s.
JELEMENSKÝ, J. Pružnosť, pevnosť a plasticita 1: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 151 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2031

A
B
C
D
E
FX
4,7 %6,2 %13,4 %
27,2 %
43,3 %
5,2 %
Vyučujúci:
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Kolíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil:
doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: