22. 10. 2019  23:58 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MEAR05_6B - Metódy analýzy rizika (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MEAR05_6B
Názov predmetu: Metódy analýzy rizika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 5. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je spracovanie úlohy (práce) zadanej na cvičeniach
7. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa detailné vedomosti z oblasti analýzy rizík, ľudského faktora, teórie riadenia rizík a konkrétnych metód analýzy a hodnotenia rizika. Vie hodnotiť a vyberať konkrétne metódy pre analýzu rizík a vie ich použiť pre analýzu reálneho systému.
 
Stručná osnova predmetu:
- Havárie a princípy analýzy rizík založené na nehodách a haváriách
- Ľudský faktor a analýza rizík, metódy hodnotenia ľudského faktoru
- Štatistické metódy analýzy rizík. Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie a analýza rizík
- Zhromažďovanie informácií pre hodnotenie a analýzu rizík
- Princípy systematickej analýzy rizík
- Jednoduché metódy analýzy rizík - Checklist, What-if, FMEA, Matica interakcií, bodové metódy
- HAZOP, Strom porúch a Strom udalostí
- Metódy analýzy rizík riadenia - MORT
- Počítačové nástroje pri analýze rizík.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
ZÁNICKÁ HOLLÁ, K. -- RISTVEJ, J. -- ŠIMÁK, L. Posudzovanie rizík priemyselných procesov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 155 s. ISBN 978-80-8078-344-0.
SABO, M. Bezpečnosť práce. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 109 s. ISBN 80-227-1540-9.
KANDRÁČ, J. Osnova a zásady pre spracovanie predbežného odhadu rizika a analýzy rizika závažných priemyselných havárií v zmysle zákona. In Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií č.261/2002 Z.z.: Odborné vzdelávanie pre havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií. Bratislava : ADAPT, 2005.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
KLETZ, T. Hazop and Hazan: Identifying and assessing process industry hazards. Rugby : Institution of Chemical Engineers, 1999. 232 s. ISBN 0-85295-421-2.
KLETZ, T. Learning from Accidents. Oxford : Gulf Professional Publishing, 2001. 345 s. ISBN 0-7506-4883-X.
BABCOCK, J. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-471-97815-2.
BABCOCK, J. Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-8169-0897-4.
KLETZ, T. What Went Wrong. Oxford: Gulf Professional Publishing, 1999. 408 s. ISBN 978-0-0805-2423-8.

Odporúčaná:
FMEA (norma)
FTA (norma)
HAZOP (norma)
sylaby prednášok: Sabo, M.: Metódy analýzy rizika (dostupné v dokumentovom serveri)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 777

ABCDEFX
19,6 %9,4 %13,0 %23,8 %33,8 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Eva Buranská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: