18. 10. 2019  11:47 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRAX06_6I - Odborná prax (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRAX06_6I
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie zadaných úloh.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať získané odborné znalosti pri riešení konkrétneho problému v externej organizácii v rámci riešiteľského kolektívu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Pracovná stáž v externej organizácii zaoberajúcej sa problémami aplikovanej informatiky a automatizácie.
• Riešenie čiastkových problémov podľa pokynov vedúceho.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 560

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: