17. 11. 2019  0:22 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPT103_6B - Počítačová podpora výrobných technológií I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PPT103_6B
Názov predmetu: Počítačová podpora výrobných technológií I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach
Prostredníctvom prednášok môže študent získať max. 10 bodov. Na jednej vybranej prednáškach môžu študenti preukázať nadobudnuté vedomosti riešením krátkeho testu obsahujúceho úlohy s výberom odpovede. Čas riešenia – 10-15 minút.
Priebežná písomka realizovaná na cvičeniach
Počas semestra študent absolvuje jednu priebežnú písomku. Za priebežnú písomku môže študent získať 10 bodov. Priebežné písomka pozostáva z 10 otázok.
Záverečný projekt
Počas semestra študent preukáže schopnosť aplikovať poznatky riešením záverečného projektu, ktorý obsahuje tvorbu 3D zostavy (od 7. týždňa semestra práca na záverečnom projekte, max. 40 bodov). V záverečnom projekte sa hodnotí grafická a formálna stránka projektu, 3D model a postup modelovania, 3D model zostav, výkresová dokumentácia 3D zostavy a výkresová dokumentácia vybranej súčiastky z 3D zostavy. Záverečný projekt je riešený pomocou 3D modelovacieho softvéru (tzv. CAD). Projekt sa odovzdáva vo formáte 3D pdf, ktorý je umiestnený do AIS.
Písomná skúška
Realizuje sa formou záverečného testu (max. 40 bodov).
Výsledné hodnotenie z predmetu
Výsledné hodnotenie z predmetu je tvorené z bodov získaných z priebežného hodnotenia vrátane záverečného projektu a z písomnej skúšky (10+10+40+40=100 bodov).
Tabuľka na určenie výsledného hodnotenia z predmetu PPVT I
Počet bodov Hodnotenie
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti navrhovania 3D CAD modelov súčiastok, tvorby 3D zostavy, tvorby výkresovej dokumentácie súčiastok zostavy a výkresovej dokumentácie zostavy. Študent bude rozumieť modelovaniu 3D súčiastok pomocou veľkého CAD systému. Naučí sa používať funkcie objemového, plošného, prvkového a priameho modelovania tvarovo zložitých súčiastok.
 
Stručná osnova predmetu:
- CA systémy a príčiny zavádzania CA systémov
- CAD systémy, modularity, vstupy a výstupy CAD systémov
- 2D entity, 3D entity
- Základy počítačového modelovania, koncepty 3D modelovania, geometrické modelovanie
- Objemové a plošné modelovanie, modelovacie technik,
- Prvkové a priame modelovanie (modelovacie techniky)
- Počítačové zobrazenie 3D modelov, neutrálne formáty
- Zostavy a väzby, výkresová dokumentácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. -- MARCINČIN, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
PETERKA, J. -- POKORNÝ, P. Počítačová podpora výrobných technológií I.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 100 s. ISBN 978-80-8096-108-4.
PETERKA, J. -- JANÁČ, A. CAD/CAM systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 63 s. ISBN 80-227-1685-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 885

ABCDEFX
7,8 %26,2 %32,2 %22,5 %10,8 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Buranský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marcel Kuruc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: