28. 1. 2020  1:00 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu POCS06_6B - Počítačové siete (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: POCS06_6B
Názov predmetu: Počítačové siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie v priebehu semestra pozostáva z písomného testu v polovici semestra a vypracovaného zadania s odovzdaním na konci semestra. Záverečné preskúšanie je realizované písomnou formou. Celkový výsledok pozostáva zo súčtu dosiahnutých výsledkov v pomere 10% písomná práca, 10% zadanie a 80% skúška.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy prenosu údajov v rôznom prostredí, pozná typy komunikačných protokolov a spôsob využívania hardvérových prostriedkov v procese komunikácie. Je oboznámený so základmi dátovej bezpečnosti, šifrovaním komunikácie, spôsobmi filtrácie a vie aplikovať tieto bezpečnostné princípy v praxi. Študent má prehľad v problematike celkovej realizácie počítačových sietí v rôznych oblastiach použitia, dokáže plánovať a projektovať ucelené komunikačné štruktúry.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky počítačových sietí (dotácia 8/8)

a. Štruktúra počítačových sietí a ich rozdelenie, referenčný model OSI.
b. Rozdelenie prenosových médií, elektrické prenosové médiá, optické prenosové médiá, bezdrôtový prenos, princípy prenosu jednotlivých prenosových technológií.
c. Štandardy jednotlivých vrstiev OSI modelu, modulácia, multiplexné prenosy, štandardy IEEE 802.11x, IEEE 802.16x, IEEE 802.3x, LLDP .
d. Organizácia toku dát v priemyselných sieťach, komunikácia v systémoch SIMATIC S7, spoľahlivosť priemyselných sietí, triedy spoľahlivosti.


2. Protokoly TCP/IP (dotácia 6/6)

a. Služby protokolu TCP/IP v spojení s vrstvami modelu ISO/OSI, proces riadenia komunikácie, komunikácia prostredníctvom UDP, TCP porty.
b. Internet protokol, adresovanie v sieťach TCP/IP, verzie IPv4 a IPv6, výpočet podsietí.
c. Systém DNS, štruktúra doménových názvov v sieťach založených na protokole TCP/IP.


3. Komunikácia v sieťach TCP/IP (dotácia 6/6)

a. Smerovanie,filtrácia komunikácie na rôznych úrovniach, proxy, gateway, firewall, tunelovanie cez SSH, VPN.
b. Elektronická pošta – protokoly, elektronický podpis, šifrovanie komunikácie, protokoly POP3, IMAP, protokol MIME.
c. Priemyselná komunikácia, topológie priemyselných sietí, protokoly PROFINET, PROFIBUS a ich postavenie v modele ISO/OSI.


4. Základy kryptografie a bezpečnosti dátových prenosov (dotácia 6/6)

a. Bezpečnosť komunikačných systémov, ochrana prenosov, technológie IDS, IPS, honeypot.
b. Spoľahlivosť dátových prenosov, spôsoby zvyšovania spoľahlivosti, riadenie toku dát.
c. Základy kryptológie, autentifikácia a riadenie prístupu, elektronický a digitálny podpis, certifikačné autority.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KABELOVÁ, A. -- DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno : Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.
HALENÁR, I. -- KOPČEK, M. -- NEMLAHA, E. Počítačové siete [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-191-6.
TAYLOR, E. The network architecture design handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. 764 s. ISBN 0-07-063362-2.
SIEMENS, I. Profinet.  [online]. 2014. URL: http://www.automation.siemens.com.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1220

ABCDEFX
14,9 %23,4 %23,4 %21,1 %16,9 %0,3 %
Vyučujúci: Ing. Igor Halenár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Peter Střelec (cvičiaci)
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: