17. 1. 2020  15:13 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRMM03_6I - Progresívne metódy montáže (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRMM03_6I
Názov predmetu: Progresívne metódy montáže
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na cvičeniach: Študent je povinný zúčastňovať sa cvičení primerane pripravený. V opačnom prípade môže učiteľ študentovi odporučiť absolvovanie cvičenia v náhradnom termíne alebo zadať náhradnú prácu.
Aktívna účasť na prednáškach: Na dvoch vybraných prednáškach môžu študenti preukázať nadobudnuté vedomosti riešením krátkeho testu obsahujúceho 4 úlohy s výberom odpovede. Čas riešenia – 10-15 minút.
Kontrolné práce: Počas semestra študent preukáže schopnosť aplikovať poznatky riešením úloh dvoch kontrolných prác (3. ,7. týždeň semestra, max. 20 bodov). Počas semestra študent vypracováva semestrálne zadania (max. 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Písomná skúška: Realizuje sa formou záverečného testu (max. 50 bodov). Test obsahuje 10 úloh s výberom odpovede, každú za 5 bodov. Takže celkovo možno zo záverečného testu získať 50 bodov. Učiteľ test vyriešil za 20 minút. Študent má k dispozícii 60 minút, pričom potrebné údaje (meno, identifikačné číslo) vyplňuje pred začatím odpočítavania tohto času.
Výsledné hodnotenie z predmetu:
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o aktuálnych trendoch v montáži. Získané vedomosti o montáži, umožnia študentovi samostatne analyzovať a vyhodnocovať montážny proces.
Študent získa zručnosti na modelovanie a simuláciu montážnych procesov. Využitím získaných vedomostí bude študent schopný zvyšovať výťažnosť montážnych systémov, znižovať prestoje výrobných staníc a eliminovať tzv. úzke miesta v montáži.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
• Zmena konštrukcie výrobku -- hlavný zdroj úspor (metóda DFA -- Design for Assembly),
• Metódy normovania montážnej práce
• Metódy projektovania výrobného procesu
• Ergonómia v montáži
• Simulácia montážnych pracovísk
• Simulácia montážnej techniky
• Simulácia montážneho procesu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VÁCLAV, Š. -- SENDERSKÁ, K. -- BENOVIČ, M. Technológia montáže a CAA systémy. Trnava : AlumniPress, 2011. 249 s. ISBN 978-80-8096-141-1.
KOVÁČ, J. -- SVOBODA, M. -- LÍŠKA, O. Automatizovaná a pružná montáž. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2000. 200 s. ISBN 80-7099-504-1.
HATIAR, K. Ergonómia a legislatíva. In Ergonómia 2010: Progresívne metódy v ergonómii. Žilina, 24. - 25. 11. 2010. 1. vyd. Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2010, s. 33--42. ISBN 978-80-970588-6-9.
VALENTOVIČ, E. Technológia montáže. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 96 s.
VALENTOVIČ, E. Základy montáže. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 136 s. ISBN 80-227-1464-X.
HATIAR, K. Ergonómia a jej využitie v podnikovej praxi. Bratislava : EKOVYS, 2005. 60 s. ISBN 80-968689-2-6.

Odporúčaná:
HATIAR, K. Ergonomics and Technology effectivness. Köthen : Hochschule Anhalt, 2008. 83 s. ISBN 978-3-86011-020-1.
HATIAR, K. -- KOBETIČOVÁ, L. -- HAJNIK, B. Ergonómia a preventívne ergonomické programy, 4. časť: Ergonomická analýza pomocou modifikovaného dotazníka "NORDIC QUESTIONNAIRE". In Bezpečná práca. s. 20--28.
Heginbotham,W.B.:International Trends in Manufacturing Technology.Programable Assembly.IFS Ltd.UK 1984
Ray Asfhl,C.:Robots and Manufacturing Automation.John Willey Singapour 1992

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 218

ABCDEFX
47,7 %34,9 %13,8 %2,8 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Martin Necpal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Štefan Václav, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: