17. 10. 2019  7:35 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PRIS06_6I - Projektovanie riadiacich systémov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRIS06_6I
Názov predmetu: Projektovanie riadiacich systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Výslednú známku tvorí 20% hodnotenia na cvičeniach a 80% na skúške.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda návrh regulačných obvodov a optimalizáciu parametrov regulácie. To zahrnuje aj identifikáciu modelov, ktoré sú potrebné pre návrh regulačného obvodu. Študent ovláda princípy projektovania technických a softvérových prostriedkov riadiacich systémov na procesnej úrovni. Osvojil si používanie štandardných programových systémov na projektovanie riadiacich systémov a systémový prístup k riešeniu vo všetkých fázach životného cyklu riadiaceho systému vrátane spracovania dokumentácie spĺňajúcej štandardy EÚ.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy projektovania riadiacich systémov (dotácia 2/0)

a. Riadiaci systém s hierarchickou štruktúrou
b. Štandardný hardvér a softvér priemyselného regulátora

2. Projektovanie optimálnych regulačných obvodov (dotácia 20/22)

a. Identifikácia statických a dynamických vlastností regulovaných procesov
b. Návrh optimálnych parametrov regulácie
c. Spracovanie projektovej dokumentácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : BEN - technická literatura, 2003. 663 s. ISBN 80-7300-020-2.
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
JURIŠICA, L. Prevádzkové riadiace systémy.  [online]. 2006. URL: http://AT@P journal 1, 2, 3/2006.

Odporúčaná:
Metodická príručka k podpornému SW, BcP Mrva, web stránka predmetu
SW pre navrhovanie regulačných obvodov, DP Lošonský, web stránka predmetu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1005

ABCDEFX
12,2 %14,1 %21,3 %27,3 %24,4 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Jana Flochová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Gabriel Gašpar, PhD. (cvičiaci)
Ing. Augustín Gese, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kopček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 08. 02. 2019.

Typ výstupu: