22. 1. 2020  23:19 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PVSY03_6I - Projektovanie výrobných systémov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PVSY03_6I
Názov predmetu: Projektovanie výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie projektu s využitím programového systému Witness a jeho úspešná obhajoba. Získanie priebežného hodnotenia je podmienené vypracovaním kontrolného zadania na konci semestra.
Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie: v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o podstate a význame projektovania strojárskej výroby, ako aj o postupoch pri technologickom projektovaní. Bude vedieť navrhnúť polovýrobok, určiť počet a poradie operácií, zvoliť vhodné stroje a ich vybavenie, navrhnúť medzioperačnú dopravu a systém skladovania. Získa základné zručnosti z projektovania výrobných systémov pomocou programového systému Witness. S využitím uvedeného softvéru bude vedieť samostane navrhnúť dispozičné riešenie výrobných pracovísk.Počas semestra študenti môžu absolvovať exkurzie v podnikoch zameraných na preberanú tématiku.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Náplň a význam prípravy výroby. Rámcová štruktúra výrobného systému (vonkajšia a vnútorná).
2. Základné etapy technologického projektovania. Rozborové etapy technologického projektovania. Strojársky výrobok – analýza z hľadiska fáz výrobného procesu, funkcie a konštrukčno-technologickej podobnosti podskupín a skupín.
3. Diagram „produkt – množstvo". Diagram „produkt – hmotnosť".
4. Rozdelenie polovýrobkov a voľba druhu polovýrobku. Základy projektovania výroby polovýrobkov (zvarkov, odliatkov, výkovkov, výliskov).
5. Určovanie počtu a poradia operácií. Voľba strojov a ich vybavenia, metodický postup navrhovania prípravkov a nástrojov.
6. Určovanie pracovných podmienok. Hlavné, pomocné a vedľajšie procesy. Logistický systém a jeho podsystémy, toky a ich vzťahy. Organizačno-výrobné štruktúry a spôsoby manipulácie v priebehu transformačného procesu.
7. Princípy kapacitných prepočtov. Presné a približné kapacitné prepočty.
8. Stanovenie počtu strojov.
9. Stanovenie potrebného počtu pracovníkov.
10. Štruktúra podlahovej plochy.
11. Stanovenie potreby plôch.
12. Rozmiestňovanie a generálne riešenie strojárne. Rozmiestňovanie útvarov podľa materiálového toku a podľa vzťahov činností. Rozmiestňovanie pracovísk v útvaroch – technologické, predmetné, zmiešané metódy rozmiestňovania.
13. Priestorová dispozícia – princípy zobrazenia, vzdialenosti, značky. Hierarchická štruktúra výrobného organizmu. Bloková schéma členenia závodu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATÚŠOVÁ, M. -- HRUŠKOVÁ, E. Projektovanie výrobných systémov: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2010. 117 s. ISBN 978-80-8096-116-9.
VIGNER, M. -- ZELENKA, A. -- KRÁL, M. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL, 1984. 592 s.
ZELENKA, A. -- KUNEŠOVÁ, L. -- PRECLÍK, V. Metodika projektování výroby. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1981. 143 s.
MAJTÁN, M. Modelovanie a projektovanie systémov riadenia. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1988. 285 s.
BUDA, J. -- KOVÁČ, M. -- ŠIMŠÍK, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava : Alfa, 1991. 255 s. ISBN 80-05-00709-4.
KOŠTURIAK, J. -- GREGOR, M. -- MIČIETA, B. -- MATUZSEK, J. Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 397 s. ISBN 80-7100-553-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 798

ABCDEFX
21,2 %16,0 %20,6 %18,0 %22,8 %1,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (prednášajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Erika Hrušková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Kusá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 4. 2019
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 02. 04. 2019.

Typ výstupu: