15. 11. 2019  11:33 Leopold
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RIVZ04_6I - Riadenie výkonnosti zamestnancov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RIVZ04_6I
Názov predmetu: Riadenie výkonnosti zamestnancov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu)sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne:A (92 – 100%), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o modeloch merania výkonnosti, ukazovateľoch výkonnosti podniku a zamestnancov, metódach plánovania pracovných výkonov zamestnancov a metódach zvyšovania pracovného výkonu. Dokáže aplikovať vhodné ukazovatele výkonnosti, tvoriť štandardy výkonu, zostavovať hodnotiace kritériá a systémy hodnotenia výkonu zamestnancov, vzhľadom na kategorizáciu pracovných pozícií.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská merania výkonnosti, prístupy k riadeniu výkonnosti.
Faktory ovplyvňujúce výkonnosť podniku a zamestnancov.
Výkonnosť podniku, ukazovatele výkonnosti podniku.
Výkonnosť zamestnancov vo vzťahu k výkonnosti podniku.
Východiská plánovania pracovných výkonov, definovanie cieľov, definovanie noriem a štandardov výkonu.
Normovanie práce.
Racionalizácia práce (MTM).
Meranie a ukazovatele pracovného výkonu.
Hodnotenie pracovného výkonu, metódy a kritériá hodnotenia.
Riadenie pracovného výkonu, hodnotiace rozhovory, spätná väzba.
Metódy zvyšovania výkonnosti zamestnancov (mentoring, coaching, counseling).
Odmeňovanie zamestnancov vo väzbe na riadenie pracovného výkonu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 263

ABCDEFX
25,9 %23,2 %16,0 %14,4 %20,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: