23. 10. 2019  0:21 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RIVS06_6I - Riadenie výrobných systémov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RIVS06_6I
Názov predmetu: Riadenie výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky sa započítava hodnotenie projektu. Hodnotenie projektu tvorí max. 20% celkového hodnotenia predmetu. Tieto body sa pripočítajú k výsledku, ktorý študent dosiahne na skúške. Forma skúšky je elektronický test.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z oblasti riadenia výrobného procesu na prevádzkovej (operatívnej) úrovni riadenia. Získa poznatky o moderných prístupoch riadenia moderných výrobných systémov. Získa zručnosti z používania simulátora Witness, pomocou ktorého pochopí a bude vedieť verifikovať rôzne stratégie riadenia výrobných systémov a optimalizovať ciele riadenia týchto systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Výrobný proces, Výrobný systém.
2. Hierarchia riadenia, Ciele riadenia na rôznych hierarchických úrovniach.
3. Systémy riadenia.
4. Štíhla výroba, metriky hodnotenia.
5. Riadenie výrobných systémov.
6. Subsystém technologických pracovísk - podstata riadenia.
7. Dopravný subsystém.
8. Skladovací subsystém.
9. Pružný výrobný systém. Riadenie PVS - všeobecný model riadenia.
10. Stratégie riadenia.
11. Progresívne metódy podpory riadenia
12. Výrobné dávky a ich vplyv na riadenie VS a ciele riadenia.
13. Využitie simulačnej optimalizácie pre dosahovanie cieľov riadenia PVS
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Integrované řízení výroby. Praha: GRADA Publishing a.s., 2014. 366 s. ISBN 978-80-247-4486-5.
GREGOR, M. -- KOŠTURIAK, J. -- MIČIETA, B. -- BUBENÍK, P. -- RŮŽIČKA, J. Dynamické plánovanie a riadenie výroby. Žilina : Žilinská univerzita, 2000. 284 s. ISBN 80-7100-607-6.
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. Praha : Grada Publishing, 1999. 439 s. ISBN 80-7169-578-5.
CHAPMAN, S. The Fundamentals of Production Planning and Control. NewYork: Prentice Hall, 2005. 288 s. ISBN 0-13-017615-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1000

ABCDEFX
2,9 %13,1 %37,6 %26,2 %20,1 %0,1 %
Vyučujúci: Ing. Miriam Iringová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Gabriela Križanová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Pavel Važan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: