19. 11. 2019  14:37 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu STME04_6B - Štatistické metódy (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: STME04_6B
Názov predmetu: Štatistické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V rámci priebežného hodnotenia študent môže získať spolu 15 bodov - (priebežná písomka, vypracované zadanie). Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov získaných počas semestra a zo záverečnej písomky. Na úspešné absolvovanie predmetu bude potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov. Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na problematiku spracovania a analýzy výsledkov hromadného zisťovania, resp. súboru meraní. Absolvent by mal nadobudnúť poznatky o štatistických metódach používaných pri riešení technických a ekonomických procesov v podnikovej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória pravdepodobnosti
Náhodné veličiny
Kvantitatívne charakteristiky náhodných veličín
Základné modely teoretických rozdelení náhodných veličín
Výberové metódy, odhady intervalov spoľahlivosti a výpočet rozsahu výberov
Testovanie hypotéz, najdôležitejšie druhy testov
Analýza rozptylu
Korelačná analýza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUČEROVÁ, M. -- FIDLEROVÁ, H. Štatistické metódy. Trnava : AlumniPress, 2012. 192 s. ISBN 978-80-8096-155-8.

Odporúčaná:
DAVID BRINK. Essential of Statistics: Exercises. David Brink Ventus Publishing ApS, 2010. ISBN 978-87-7681-409-0
DAVID R. ANDERSON, DENNIS J. SWEENEY, THOMAS A. WILLIAMSJEFFERZ D. CAMMM, JAMSES J. COCHRAN: Statistics for Business and Economics,12edition, 2014 South-Western, part of Cengage Learning,, ISBN -13:978-81-315-2813-6, ISBN-10: 81-315-2813-8
DOUGLAS A. LIND, WILLIAM G. MARCHAL, SAMUEL A: WATHEN. Basic Statistics for Business & Economics. international edition, ISBN 007-124461-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2799

ABCDEFX
5,9 %8,5 %14,4 %17,5 %47,7 %6,0 %
Vyučujúci: Ing. Helena Fidlerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: