19. 10. 2019  12:36 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TAN107_6I - Technická angličtina I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TAN107_6I
Názov predmetu: Technická angličtina I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Moduly B a C:
hodnotí sa vypracovávanie cvičení v rámci seminárov, mini-projekty (30%), samostatná práca - prezentácia posteru a projektu (35%), výstupný test (35%)
Študent bude hodnotený v súlade s platným študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Modul B: Študent rozvíja vedomosti v odbornom profesijnom jazyku s ohľadom na študijný odbor, naučí sa zhromažďovať, selektovať, spracovať a využiť informácie s cieľom pracovať s odborným textom v cieľovom jazyku, vedieť si vypracovať podklady k osobnému portfóliu (životopis, motivačný list).
Modul C: Študent rozvíja vedomosti v odbornom profesijnom jazyku s ohľadom na študijný odbor, naučí sa cielene zhromažďovať, selektovať, spracovať a využiť informácie s cieľom pracovať s odborným textom v cieľovom jazyku a jeho prekladom a vedieť si vypracovať podklady k osobnému portfóliu (životopis, motivačný list).
 
Stručná osnova predmetu:
Moduly B a C:
1. Univerzita, fakulta – užitočné termíny.
2. Formy štúdia, profil absolventa.
3. Práca s textom v cieľovom jazyku – čítanie s porozumením.
4. Práca s textom v cieľovom jazyku – čítanie s porozumením.
5. Práca s textom v cieľovom jazyku – nácvik techník čítania.
6. Spracovávanie slovnej zásoby – glosár, register.
7. Spracovávanie odbornej terminológie – osobný terminologický register.
8. Orientácia v práci so slovníkmi. Prekladové, výkladové slovníky.
9. Interpretácia grafického spracovania v texte.
10. Analýza textu – terminológia.
11. Analýza textu – syntax, štýl.
12. Analýza textu – tvorba odseku.
13. Preklad odborného textu z cieľového jazyka.
14. Preklad odborného textu z cieľového jazyka.
15. Preklad odborného textu do cieľového jazyka.
16. Preklad odborného textu do cieľového jazyka.
17. Príprava abstraktu. Kľúčové slová.
18. Príprava anotácie.
19. Nácvik počúvania, tvorba štruktúrovaných poznámok.
20. Počúvanie odborného textu – úlohy na porozumenie.
21. Príprava prezentácie – podklady.
22. Príprava prezentácie – prezentačné techniky.
23. Príprava prezentácie – nácvik.
24. Prezentácie - nácvik.
25. Výstupy a spätná väzba.
26. Hodnotenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BONAMY, D. Technical English 3: Course Book. Harlow : Pearson Education International, 2011. 126 s. ISBN 978-1-4082-2947-7.
BONAMY, D. Technical English 4: Course Book. Harlow : Pearson Education International, 2011. 127 s. ISBN 978-1-4082-2955-2.
MARÔNEK, M. -- MIRONOVOVÁ, E. Diplomový projekt. Práca s odbornou anglickou terminológiou v oblasti zvárania. Trnava : AlumniPress, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8096-096-4.
MARÔNEK, M. Krátky anglicko-slovenský terminologický slovník. Časť III. Akronymy. Zvárač, 9. s. 44--46. ISSN 1336-5045.
HUBA, M. -- BISTÁK, P. -- KOMÁRIK, E. -- MIRONOVOVÁ, E. -- ROVANOVÁ, Ľ. -- ŽÁKOVÁ, K. -- BIELIKOVÁ, M. Tímová práca. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 136 s. ISBN 80-227-2119-0.
PÄTOPRSTÁ, J. -- PODPERA, I. -- ROBINSONOVÁ, Z. -- ROVANOVÁ, Ľ. English for Professional Communication. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 161 s. ISBN 80-227-1334-1.
ROVANOVÁ, Ľ. -- MIRONOVOVÁ, E. -- MIŠTINA, J. -- PODPERA, I. -- WALEKOVÁ, G. English for Professional Communication Development. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2420-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 324

ABCDEFX
44,4 %24,1 %15,4 %8,3 %7,1 %0,7 %
Vyučujúci: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: