19. 11. 2019  10:42 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TZLI03_6B - Technológia zlievarenstva (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TZLI03_6B
Názov predmetu: Technológia zlievarenstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach.
Vypracovanie elaborátov z laboratórnych cvičení.
2 priebežné testy - vyžaduje sa minimálne 56%-ná úspešnosť z každého testu.
Skúška - vyžaduje sa minimálne 56%-ná úspešnosť.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základnými a praktickými poznatkami z oblasti prípravy formovacích zmesí, výroby foriem a odliatkov, ako aj s riešením technologických a metalurgických problémov na úrovni súčasných znalostí odboru. Naučiť ich rozdelenie metód a spôsobov výroby zlievarenských foriem pri aplikácii spojivových systémov 1., 2. a 3. generácie a analyzovať javy, ktoré vplývajú na kvalitu vyrábaných odliatkov a výsledné úžitkové vlastnosti. Oboznámiť študentov s technickou prípravou výroby v zlievarňach, s technológiami odlievania, apretácie a čistenia odliatkov a so základnými zariadeniami používanými v zlievárenských prevádzkach.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do zlievarenstva. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
2. Zlievarenské formovacie látky a formovacie zmesi.
3. Zhusťovanie formovacích zmesí, ručné formovanie.
4. Metódy strojového zhusťovania pri výrobe foriem a jadier.
5. Výroba foriem a jadier metódami II. a III. generácie.
6. Výroba keramických foriem pre presné liatie, formy pre opakované použitie.
7. Materiály pre výrobu odliatkov, ich zlievarenské charakteristiky.
8. Príprava tekutého kovu - taviace agregáty, základy metalurgických procesov pri tavení.
9. Metódy odlievania zlievarenských foriem.
10. Dokončovacie operácie na odliatkoch.
11. Kontrola a chyby odliatkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MURGAŠ, M. -- POKUSA, A. -- PODHORSKÝ, Š. -- POKUSOVÁ, M. Technológia zlievarenstva. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 186 s. ISBN 80-227-1480-1.
PODHORSKÝ, Š. -- TÓTH, R. Technológia zlievarenstva: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 108 s. ISBN 80-227-1701-0.
VILČKO, J. -- SLOVÁK, S. Zlievárenská technológia. Bratislava: ALFA, 1987. 497 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2656

ABCDEFX
4,4 %14,1 %21,4 %27,4 %27,0 %5,7 %
Vyučujúci: Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eugen Belica, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Roland Šuba, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: