15. 10. 2019  8:49 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TARI06_6I - Teória automatického riadenia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TARI06_6I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú 1 alebo dva priebežné testy.
Nutnou podmienkou pre uznanie absolvovania predmetu a súčasne podmienkou pre povolenie účasti na skúške je účasť na cvičeniach a úspešné absolvovanie priebežného testu (testov).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda poznatky o metódach modelovania a možnostiach ich aplikácie pri analýze a syntéze regulačných obvodov. Pozná princípy matematického opisu procesov vzorkovania, kvantovania a tvarovania v číslicových regulačných obvodoch. Má osvojený návrh parametrov a štruktúry regulátorov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Miesto a význam TAR v študijnom programe. (dotácia 2/1)
 
a.Diskrétna regulácia. Význam.
b.Diskrétna regulácia. Vlastnosti.

2.Možnosti realizácie číslicových meracích a riadiacich systémov. (dotácia 2/1)
 
a.Výhody a nevýhody diskrétnych systémov.

3.Matematické modelovanie procesov vzorkovania, tvarovania, kvantovania a filtrácie signálov. (dotácia 2/2)
 
a.Vzorkovanie
b.Tvarovanie

4.Z transformácia (dotácia 2/2)
 
a.Z transformácia.
b.Spätná Z transformácia.
c.Základné vlastnosti.

5.Opis diskrétnych dynamických systémov. (dotácia 2/4)
 
a.Diferenčné rovnice.
b.Diskrétny prenos.
c.Diskrétna prechodová funkcia a charakteristika.
d.Diskrétna impulzná funkcia a charakteristika.
e.Vzájomné vzťahy a transformácie uvedených modelov.

6.Bloková algebra diskrétnych prenosov. (dotácia 2/2)
 
a.Paralelné, sériové, antiparalelné zapojenie.
b.Vplyv rozmiestnenia vzorkovačov.
c.Náhradné prenosy pre bloky so spojitými vstupmi alebo výstupmi.

7.Stabilita diskrétnych systémov. (dotácia 2/1)
 
a.Nutná a postačujúca podmienka stability.
b.Určenie stability bez aplikovania kritérií stability.

8.Vyšetrovanie stability diskrétnych systémov. (dotácia 2/3)
 
a.Bilineárna transformácia.
b.Algebraické kritériá.

9.Regulačný obvod s impulzným regulátorom. (dotácia 2/2)
 
a.Hybridné spätnoväzobné obvody.

10.Diskrétne náhrady spojitých PID regulátorov. (dotácia 2/2)
 
a.P, S, D, ich kombinácie.
b.Dynamické vlastnosti.
c.Riadiace algoritmy.

11.Syntéza diskrétnych regulátorov. (dotácia 2/2)
 
a.Vplyv periódy vzorkovania. Veľmi malá, stredná, veľká perióda vzorkovania.
b.Syntéza regulátora na základe kritického zosilnenia.

12.Syntéza diskrétneho regulátora metódou inverznej dynamiky. (dotácia 2/2)
13.Kritériá minimálneho a konečného počtu krokov riadenia. (dotácia 2/2)
 
a.Dead-beat regulátory

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: BEN Praha, 2004. 654 s. ISBN 80-7300-148-9.
VRBAN, A. -- HALAMA, J. -- HUSÁROVÁ, B. Základy teórie automatického riadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. ISBN 80-227-1267-1.

Odporúčaná:
ŠVARC, I. -- MATOUŠEK, R. -- ŠEDA, M. -- VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Brno : CERM, 2011. 348 s. ISBN 978-80-214-4398-3.
HUBA, M. -- HUBINSKÝ, P. -- ŽÁKOVÁ, K. Teória automatického riadenia 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 418 s. ISBN 978-80-227-3000-6.
HUBA, M. Teória automatického riadenia 3. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 294 s. ISBN 80-227-0473-3.
VRBAN, A. -- MORAVČÍK, O. Citlivosť, tolerantnosť a robustnosť dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 81 s. ISBN 80-227-2422-X.
KOTEK, Z. Adaptivní a učící se systémy. Praha : SNTL, 1980. 372 s.
KUBÍK, S. -- KOTEK, Z. -- ŠALAMON, M. Teorie regulace: 1. Lineární regulace. Praha : SNTL, 1968. 267 s.
KACHAŇÁK, A. Teória automatického riadenia II. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 334 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1351

ABCDEFX
11,5 %14,4 %28,3 %22,5 %22,9 %0,4 %
Vyučujúci: Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: