6. 12. 2019  16:33 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TOZN05_6B - Tovaroznalectvo (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TOZN05_6B
Názov predmetu: Tovaroznalectvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za odovzdané odborné zadanie, projekt (13. týždeň semestra)
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha ústnou formou obhajoby semestrálneho zadania.
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je spracovanie úlohy (práce) zadanej na cvičeniach
7. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre absolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu vie vysvetliť základné pojmy tovaroznalectva a vie pracovať s aktuálnou legislatívou zameranou na výrobky uvádzané na trh. Vie identifikovať symboly označovania na výrobkoch a obaloch, posúdiť všeobecné znaky bezpečnosti výrobkov, pozná spotrebiteľské práva a reklamačné pravidlá. Pozná základy o priemyselne vyrábaných tovaroch, ich vlastnostiach, zložení, spôsoboch výroby, skladovaní a používaní.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky a cvičenia:
1. základné pojmy, legislatíva
2. bezpečnosť, normalizácia, certifikácia - posudzovanie zhody
3. environmentálne označovanie výrobkov, balenie, obaly a preprava
4. drevo a jeho spracovanie
5. papier a jeho výrobky
6. technológia spracovania plastov a ich rozdelenie
7. textil a textílie
8. koža a výrobky z kože, usne, kožušiny, obuv
9. kovové výrobky na báze železných a neželezných kovov
10. spracovanie skla, keramiky a porcelánu
11. stavebný materiál a jeho členenie
12. základné rozdelenie elektrotechnického materiálu
13. nebezpečné výrobky na trhu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HLÔŠKA, B. -- KAČEŇÁK, I. -- MLÁKAY, J. Tovaroznalectvo priemyselného tovaru. Bratislava : Ekonóm, 2004. 319 s. ISBN 80-225-1804-2.
KOVÁČ, V. Základy tovaroznalectva. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1984. 381 s.
SCHWAER, Ľ. Základy tovaroznalectva II. Bratislava: SVTL, 1963.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
9,3 %18,5 %20,4 %25,9 %25,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Buranská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Koblen, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: