22. 10. 2020  14:51 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TVSN03_6I - Tvárniace stroje a nástroje (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
TVSN03_6I
Názov predmetu:
Tvárniace stroje a nástroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na cvičeniach je možné získať max. 20 bodov
Prezenčná forma:
Hodnotenie: 100 % účasť na cvičeniach, vypracovanie zadania (max. 2 x 5 bodov), dve písomky (max. 2 x 5 bodov).
Kombinovaná forma:
Hodnotenie: 100 % účasť na cvičeniach, vypracovanie zadania (max. 12 bodov), písomka (max. 8 bodov).
Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Podmienkou postupu na ústnu časť je získanie min. 40 bodov z celkového max. počtu 80 bodov, ktoré môže študent získať na písomnej časti skúšky. Študent musí preukázať vedomosti získané v rámci prednášok a cvičení.
Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov (priebežné hodnotenie + skúška)
A: 92 - 100 bodov; B: 83 - 91 bodov; C: 74 - 82 bodov; D: 65 - 73 bodov; E: 56 - 64 bodov; FX: 0 - 55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o tvárniacich strojoch a nástrojoch. Na základe poznania princípu činnosti tvárniacich strojov a porovnania ich technických parametrov s technologickými parametrami tvárniacich operácií bude vedieť vybrať vhodný tvárniaci stroj. Získa prehľad o konštrukcii a použití mechanických a hydraulických lisov, bucharov, tvarovacích, rotačných a ďalších tvárniacich strojov. Študent získa poznatky o charakteristikách tvárniacich nástrojov a o kritériách ich navrhovania a konštrukcie. Bude schopný vypracovať ideový návrh zostavy nástroja pre jednotlivé technologické operácie tvárnenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Definícia a rozdelenie tvárniacich strojov.
2. Mechanické lisy.
3. Výstredníkové lisy.
4. Tvarovacie stroje a rotačné stroje.
5. Stroje na delenie materiálov. Stroje na ťahanie drôtov.
6. Buchary. Skúšanie tvárniacich strojov a bezpečnosť.
7. Hydraulické lisy.
8. Kritériá návrhu a konštrukcie tvárniacich nástrojov. Charakteristika tvárniacich nástrojov.
9. Technologické a konštrukčné súčasti lisovadiel I.
10.Technologické a konštrukčné súčasti lisovadiel II.
11.Zápustky, výkres výkovku, výkres zápustky.
12.Zápustky pre buchary a lisy. Voľba tvárniaceho stroja.
13.Zápustky pre vodorovné kovacie lisy. Formy pre spracovanie plastických hmôt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, A. -- RUDOLF, B. Tvárniace stroje. Bratislava : Alfa, 1989. 376 s. ISBN 80-05-00126-6.
JENKUT, M. -- KOVÁČ, A. Tvárniace stroje. Bratislava : Alfa, 1978. 814 s.
HÝSEK, R. Tvářecí stroje. Praha : SNTL, 1980. 551 s.
KOPECKÝ, M. -- RUDOLF, B. Tvářecí stroje: Základy výpočtů a konstrukce. Praha : SNTL, 1982. 407 s.
HRIVŇÁK, A. -- PODOLSKÝ, M. -- DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava : Alfa, 1992. 338 s. ISBN 80-05-01032-X.
NOVOTNÝ, K. Nástroje a přípravky. Část 1 - tváření. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1985. 179 s.
GÁLIK, Ľ. -- KOVALÍK, Š. Prípravky, obrábacie a tvárniace nástroje II: Tvárniace nástroje. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 212 s.
FOREJT, M. -- PÍŠKA, M. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno : CERM, 2006. 225 s. ISBN 80-214-2374-9.
BAČA, J. -- BÍLIK, J. -- TITTEL, V. Technológia tvárnenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 245 s. ISBN 978-80-227-3242-0.
KOSTKA, P. Metal Forming. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 117 s. ISBN 80-227-1801-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 247

A
B
C
D
EFX
5,3 %
9,7 %
11,3 %
22,7 %47,4 %
3,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sobota, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: