17. 10. 2019  7:14 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VIPR06_6I - Vizualizácia procesov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VIPR06_6I
Názov predmetu: Vizualizácia procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt - hodnotí sa plnenie etáp projektu a obhajoba výsledkov projektu. Hodnotenie kontrolných míľnikov projektu, záverečná obhajoba výsledkov projektu.
Na úspešné absolvovanie predmetu treba obhájiť projekt. Do výslednej známky sa započítava hodnotenie projektu.
Výsledné hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda návrh a implementáciu aplikačného softvérového vybavenia riadiacich systémov s náväznosťou na vizualizáciu technologických a výrobných procesov pre HMI / SCADA systémy využívané v praxi, najmä na platforme WinCC Flexible a WinCC.
Absolvent je schopný vytvoriť jednoduchú riadiacu aplikáciu spolu s príslušnou prehľadnou vizualizáciou (vrátane komunikácie medzi PLC a HMI).
 
Stručná osnova predmetu:
História HMI a SCADA systémov, definícia pojmov.
Zásady a pravidlá pri tvorbe HMI a SCADA systémov v zmysle platných noriem a štandardov so zohľadnením pravidiel ergonómie.
Štruktúra dátových blokov PLC, spôsob výmeny údajov medzi PLC a vizualizačným systémom.
Správa alarmov a administrácia vizualizácie (štruktúra vizualizácie z hľadiska prevádzky a údržby).
Tvorba vizualizácie v prostredí Simatic WinCC Flexible.
Tvorba SCADA systémov v prostredí Simatic WinCC.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUDRONČÍK, D. Softvér riadiacich systémov. Vydavateľstvo STU v Bratislave: STU Bratislava, 2000. 268 s. ISBN 80-227-1341-4.
MUDRONČÍK, D. -- ZOLOTOVÁ, I. Priemyselné programovateľné regulátory: Konfigurovanie, vizualizácia, kvalita softvéru. Košice : Elfa, 2000. 169 s. ISBN 80-88964-45-8.
STRÉMY, M. -- KOPČEK, M. -- JEDLIČKA, M. -- ŠKULAVÍK, T. -- BEZÁK, T. Úvod do programovateľných logických automatov. Trnava : Qintec s.r.o., 2011. 172 s. ISBN 978-80-969846-9-5.
FISET, J. Human-machine Interface Design for Process Control Applications. Research Triangle Park, NC: ISA Publishing, 2009. 175 s. ISBN 978-1-934394-35-9.
BOYER, S. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. Research Triangle Park, NC: International Society of Automation, 2010. 257 s. ISBN 1-55617-877-8.
ZOLOTOVÁ, I. -- FLOCHOVÁ, J. Vizualizačné prostriedky, systémy SCADA/HMI (1). AT&P Journal, 8. s. 28--29.
ZOLOTOVÁ, I. -- FLOCHOVÁ, J. Vizualizačné prostriedky, systémy SCADA/HMI (2). AT&P Journal, 9. s. 26. ISSN 1335-2237.
ZOLOTOVÁ, I. -- FLOCHOVÁ, J. Vizualizačné prostriedky, systémy SCADA/HMI (3). AT&P Journal, 9. s. 62--63. ISSN 1335-2237.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 609

ABCDEFX
21,3 %28,7 %25,8 %11,3 %12,3 %0,6 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Németh, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Andrea Némethová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: