29. 10. 2020  9:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VCHE05_6B - Všeobecná chémia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VCHE05_6B
Názov predmetu: Všeobecná chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % aktívna účasť na cvičeniach, čo zahŕňa: domácu prípravu na cvičenie, realizáciu všetkých zadaní a úloh laboratórneho cvičenia, úspešné odovzdanie protokolov v zadanom termíne do AIS. Po úspešnom absolvovaní cvičení bude možné sa prihlásiť na skúšku.

Priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň semestra).

Obsah skúšky bude pozostávať z látky preberanej na cvičeniach – vrátane príkladov a z látky
preberanej na prednáškach. Do látky preberanej na cvičeniach a prednáškach sa zahŕňa aj učivo obsiahnuté v povinnej a odporúčanej literatúre.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí, aký je vzťah medzi elektrónovou štruktúrou atómov a molekúl a ich vlastnosťami, najmä z hľadiska pochopenia vlastností materiálov. Študent získa vedomosti o periodických zákonitostiach vlastností atómov a molekúl, chemickej väzbe, štruktúre a stavbe chemických látok, pochopí princípy chemického deja, kinetiky a termodynamiky, získa prehľad o typoch chemických reakcií, základných fyzikálnych, elektrických, optických vlastnostiach. Zoznámi sa so základmi spektroskopie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy všeobecnej chémie, chemické vzorce, názvoslovie. Mendelejevova periodická tabuľka.
2. Model atómu vodíka, elektrónová štruktúra viacelektrónových atómov z pohľadu kvantovej fyziky. Pauliho princíp. Multiplicita.
3. Periodicita vlastností prvkov z hľadiska ich elektrónovej štruktúry. Prechodné prvky.
4 - 5. Chemická väzba, energetické stavy molekúl, disociačná energia, ionizačná energia, elektrónová afinita. Fyzikálne vlastnosti molekúl, elektrické, optické a magnetické vlastnosti.
6. Symetria, komplexné zlúčeniny, nízko a vysokospinové stavy, súvis s optickými a magnetickými vlastnosťami látok.
7. Chemické väzby v organických molekulách. Polyméry, plasty.
8. Základy spektroskopie, výberové pravidlá. Fluorescencia, fosforescencia
9. Skupenské stavy: Voľné molekuly, plyny, kvapaliny, tuhé látky. Polovodiče.
10. Termodynamika, termochémia, rovnováhy v chemických reakciách, protolytické reakcie,
oxidačno-redukčné reakcie.
11. Kyseliny a zásady, pH.
12. Chemický dej, rýchlosť chemickej reakcie, poriadok chemickej reakcie, molekularita, rýchlostné konštanty. Aktivačná energia. Katalýza.
13. Rádioaktivita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽO, J. Všeobecná a organická chémia. Bratislava : Alfa, 1981.
KOHOUT, J. -- MELNÍK, M. Anorganická chémia 1: Základy anorganickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 365 s. ISBN 80-227-0972-7.
POLÁK, R. -- ZAHRADNÍK, R. Obecná chemie: Stručný úvod. Praha : Academia, 2000. 224 s. ISBN 80-200-0794-6.
DEVÍNSKY, F. -- HEGER, J. Názvoslovie organických zlúčenín. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 259 s. ISBN 80-223-1552-4.
TATIERSKY, J. -- PLESCH, G. Systematická anorganická chémia. Bratislava: OMEGA INFO, 2004.
MICHALÍKOVÁ, A. -- SIROTIAK, M. Anorganická a organická chémia. Návody na cvičenia. Trnava: AlumniPress, 2015. 203 s. ISBN 978-80-8096-211-1.

Odporúčaná:
ATKINS, P W. Concepts in Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-855929-1.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. General chemistry. New York : Freeman and comp, 1989. 989 s. ISBN 0-7167-1940-1.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular Quantum Mechanics. Oxford : Oxford University Press, 2003. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ZAHRADNÍK, R. -- POLÁK, R. Kvantová chemie: Základy teorie a aplikace. Praha : SNTL, 1985. 466 s.
ZÁHRADNÍK, R. -- POLÁK, R. Základy kvantové chemie. Praha : SNTL, 1976. 437 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 437

A
B
C
D
E
FX
13,3 %
13,5 %
21,3 %
23,3 %
27,0 %
1,6 %
Vyučujúci:
Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 08. 02. 2019.

Typ výstupu: