28. 10. 2020  22:04 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VTEZ05_6B - Vyhradené technické zariadenia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: VTEZ05_6B
Názov predmetu:
Vyhradené technické zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Z priebežného hodnotenia môže študent získať maximálne 20 bodov. Priebežné hodnotenie bude vykonané na základe kvality spracovania a prezentácie zadaného projektu. Na skúške môže študent získať maximálne 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou. Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91 - 83, C = 82 - 74, D = 73 - 65, E = 64 - 56, FX = 55 - 0. Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (maximálne dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie). Druhou nutnou podmienkou pre absolvovanie predmetu je odovzdanie projektu a jeho prezentácia. Na skúšku sa môže prihlásiť len študent, ktorý splní nutné podmienky pre absolvovanie premetu.
 
Výsledky vzdelávania:
- Študent získa vedomosti z rozdelenia a konštrukcie vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových.
- Študent získa vedomosti z bezpečnostných požiadaviek na prevádzku a kontrolu vyhradených technických zariadení.
- Študent získa vedomosti potrebné na predchádzanie a pracovných úrazov a zisťovanie príčin registrovaných pracovných úrazov súvisiacich s prevádzkou vyhradených technických zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rozdelenie a základný popis konštrukcie vyhradených technických zariadení
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení elektrických.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení tlakových.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení zdvíhacích.
- Požiadavky na bezpečnú kontrolu, obsluhu a prevádzku vyhradených technických zariadení plynových.
- Analýza rizík spojených s kontrolou, obsluhou a prevádzkou vyhradených technických zariadení.
- Predchádzanie a zisťovanie príčin pracovných úrazov spojených s činnosťou na vyhradených technických zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení. 2011.

Odporúčaná:
MERAVÝ, J. Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov. Trenčín: Ján Meravý - Lightning, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 733

A
B
C
D
E
FX
17,1 %
22,2 %
29,7 %
15,0 %
16,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Hana Kobetičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: