21. 10. 2020  6:20 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYS203_6I - Výrobné systémy II (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VYS203_6I
Názov predmetu:
Výrobné systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca na zadaní - max.10 bodov. Priebežné referovanie postupu riešenia úlohy -prezentácia riešenia.
Písomná a ústna skúška.
Hodnotenie písomnej časti - max. počet bodov 30
Ústna časť - max.10 bodov
28-31 bodov E, 32-35 bodov D, 36-40 bodov C, 41-45 bodov B, 46-50 bodov A
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie vedomostí z oblasti návrhu výrobných systémov pre výrobu výtvarkov na základe analýzy jednotlivých prvkov výrobného systému s využitím automatizácie založenej na mechanizácii a robotizácii. Cieľom je aj získanie základných poznatkov pre tvorbu výrovných systémov pre zváranie a odlievanie.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a špecifiká tvárniacich procesov. Automatizované výrobné systémy v tvárnení. Automatizácia založená na mechanizácii pri tvárnení za studena. Nástrojové vybavenie výrobných systémov. Linky na tvárnenie za studena. Automatizácia tvárnenia založená na mechanizáícii pri tvárnení za tepla. Výrobné systémy a linky pre tvárnenie za tepla. Automatizácia tvárnenia založená na robotizácii. Výrobné systémy vo zvarovniach. Výrobné systémy v zlievarňach. Dopravno- skladovacie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁK, K. -- BÍLIK, J. -- LAZAR, R. -- ULÍK, A. Výrobné systémy II. Trnava : AlumniPress, 2007. 125 s. ISBN 978-80-8096-002-5.
BÍLIK, J. -- LAZAR, R. -- POLÁK, K. -- ULÍK, A. Výrobné systémy II. Manufacturing Systems II: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 106 s. ISBN 978-80-8096-049-0.

Odporúčaná:
POLÁK, K. -- BÍLIK, J. -- MUTIŠOVÁ, Ľ. Technická príprava výroby v tvárnení. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 267 s. ISBN 978-80-227-2585-9.
BÍLIK, J. -- KAPUSTOVÁ, M. -- ULÍK, A. Technológia tvárnenia: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 171 s. ISBN 80-227-2099-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 364

A
B
C
D
E
FX
6,3 %19,8 %
36,5 %
26,9 %
9,9 %
0,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sobota, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: