14. 10. 2019  13:37 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZARI06_6B - Základy automatizovaného riadenia (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZARI06_6B
Názov predmetu: Základy automatizovaného riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú dva priebežné elektronické testy z oblasti praktickej aplikácie získaných vedomostí.
Podmienkou pre vykonanie skúšky je úspešné absolvovanie priebežných testov.
Výsledná známka predmetu je udelená na základe skúškového elektronického testu podľa stupnice ŠP STU:
A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy a postupy počítačom podporovaného modelovania signálov a dynamických systémov základnej a zloženej štruktúry, ich identifikácie na základe časových a frekvenčných charakteristík. Pozná princípy a postupy syntézy regulačných obvodov a analýzy systémov z hľadiska stability a kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov, systémový úvod (definícia, správanie, štruktúra systému), triedenie systémov.
Modelovanie, identifikácia a simulácia (typy modelov, spôsoby identifikácie).
Signály (rozdelenie, základné typy signálov a ich reprezentácia).
Laplaceova transformácia (definícia, vlastnosti, využitie).
Obrazový prenos, bloková algebra (definícia, typy vyjadrenia).
Charakteristiky lineárnych systémov v časovej a frekvenčnej oblasti.
Základné typy dynamických sústav, členy s neminimálnou fázou, členy s dopravným oneskorením.
Využitie charakteristík pri identifikácii systémov.
Stabilita systému, kritériá posúdenia stability systému.
Riadenie, ovládanie, regulácia, uzatvorený regulačný obvod, základné typy regulátorov (P, I, D, kombinácie).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VRBAN, A. -- HALAMA, J. -- HUSÁROVÁ, B. Základy teórie automatického riadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. ISBN 80-227-1267-1.
HOFREITER, M. Základy automatického řízení. Praha : ČVUT v Praze, 2012. 165 s. ISBN 978-80-01-05007-1.
JUHÁS, M. -- JUHÁSOVÁ, B. Základy automatizovaného riadenia [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2012. ISBN 978-80-8096-175-6.
BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : BEN - technická literatura, 2004. 663 s. ISBN 80-7300-148-9.
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. Matlab-Simulink 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
KOZÁK, Š. MATLAB - Simulink 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 141 s. ISBN 80-227-1235-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1271

ABCDEFX
5,8 %10,2 %19,6 %25,9 %36,4 %2,1 %
Vyučujúci: Ing. Jana Flochová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 08. 02. 2019.

Typ výstupu: