25. 10. 2020  3:39 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZAPR07_6B - Základy práva (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ZAPR07_6B
Názov predmetu:
Základy práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je študent povinný vypracovať seminárnu prácu a uskutočniť prezentáciu na zvolenú tému (15 bodov). V priebehu semestra je študent tiež povinný absolvovať priebežnú písomku (15 bodov). Predmet je ukončený záverečnou písomkou po 30 bodov. Študent získa hodnotenie v zmysle platného študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o právnom systéme SR, porozumie základným právnym pojmom, naučí sa vyhľadávať právne predpisy a orientovať sa v nich, pochopí princípy a fungovanie systému tzv. verejného práva (ústavného práva, správneho práva a trestného práva), získa základné vedomosti o odvetviach tzv. súkromného práva, pochopí jeho princípy a fungovanie, oboznámi sa s najdôležitejšími ustanoveniami občianskeho práva, obchodného práva a pracovného práva potrebnými pre jeho osobný i pracovný život.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy ústavného práva – ústava a jej význam, základné ľudské práva a slobody, systém štátnych orgánov, ich kompetencie
2. Základy správneho práva – verejná správa, sústava orgánov verejnej správy, správne delikty, správne konanie a jeho princípy
3. Základy trestného práva – trestná zodpovednosť, trestný čin, tresty, trestné konanie a jeho princípy
4. Súkromné právo – princípy jeho fungovania, odlišnosti od tzv. verejného práva
5. Základy občianskeho práva – právne úkony, preklúzia a premlčanie, vlastnícke právo, rodinné právo, dedenie, zmluvné typy, občianske súdne konanie a jeho princípy, exekučné konanie
6. Základy obchodného práva a práva duševného vlastníctva – podnikanie a formy podnikania, obchodné spoločnosti a družstvá a podmienky ich zriadenia, živnosť, autorské právo, priemyselné práva (vynález, úžitkový vzor, ochranná známka, dizajn, know-how, topografia polovodičových výrobkov)
7. Základy pracovného práva – vznik a zánik pracovného pomeru, zodpovednosť za škodu, dovolenka, dohody o prácach mimo pracovného pomeru, základné ustanovenia práva sociálneho zabezpečenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRÖSTL, A. Ústavné právo SR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 461 s. ISBN 978-80-7380-248-6.
ŠKULTÉTY, P. -- ANDOROVÁ, P. -- TÓTH, J. Správne právo hmotné: Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2012. 261 s. ISBN 978-80-89122-78-3.
IVOR, J. Trestné právo hmotné: 1 : všeobecná časť. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 532 s. ISBN 978-80-8078-308-2.
LAZAR, J. Občianske právo hmotné. Bratislava: Iura Edition, 2010. 715 s. ISBN 978-80-8078-346-4.
ŽITŇANSKÁ, L. Základy obchodného práva. Bratislava: Iura Edition, 2009. 682 s. ISBN 978-80-8078-276-4.
BARANCOVÁ, H. -- SCHRONK, R. Pracovné právo. Bratislava: Sprint dva, 2009. 799 s. ISBN 978-80-89393-11-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2828

A
B
C
DEFX
37,8 %18,8 %
15,1 %
12,3 %15,5 %0,5 %
Vyučujúci:
JUDr. Bystrík Šramel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil: JUDr. Bystrík Šramel, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: