23. 11. 2019  3:01 Klement
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZVT203_6B - Základy výrobných technológií II (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZVT203_6B
Názov predmetu: Základy výrobných technológií II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na cvičeniach je možné získať max. 20 bodov - minimálne požiadavky priebežného hodnotenia: aktívna účasť na cvičeniach, odovzdanie dvoch referátov - technologický postup výroby súčiastky a výpočet uloženia
Písomná skúška - max. 80 bodov

Hodnotenie predmetu: max. 100 bodov (cvičenia + písomná skúška)
A: 92 - 100 bodov
B: 83 - 91,99 bodov
C: 74 - 82,99 bodov
D: 65 - 73,99 bodov
E: 56 - 64,99 bodov
FX: 0 - 55,99 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o presnosti strojových súčiastok, o základných meradlách, o obrábaní súčiastok, o rezných nástrojoch, o metódach obrábania a o montážnych technológiách, zariadeniach a systémoch. Na laboratórnych cvičeniach student prakticky overí získané poznatky a vytvorí technologický postup výroby konkrétnej súčiastky.
 
Stručná osnova predmetu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Základné pojmy v obrábaní
Metódy obrábania (s definovanou geometriou, s nedefinovanou geometriou)
Rezné materiály a rezné prostredie
Sprievodné javy v obrábaní,
Technologický postup výroby súčiastky
Sústava tolerancií a uložení ISO
Základné meradlá
Geometrické tolerovanie, drsnosť povrchu
Technológia montáže
Montážne systémy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÁČ, A. -- BÁTORA, B. -- BARÁNEK, I. -- LIPA, Z. Technológia obrábania. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 288 s. ISBN 80-227-2031-3.
BARÁNEK, I. Technológia obrábania. Bratislava: Vydavateľstvo STu, 2004.
JANÁČ, A. -- LIPA, Z. -- CHARBULA, J. -- PETERKA, J. -- GÖRÖG, A. Technológia obrábania a metrológia: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 193 s. ISBN 80-227-1711-8.
VASILKO, K. -- HRUBÝ, J. -- LIPTÁK, J. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa, 1991. 494 s. ISBN 80-05-00807-4.
GÖRÖG, A. -- SAMARDŽIOVÁ, M. Metrológia a kvalita technologických procesov. Trnava : AlumniPress, 2016. 329 s. ISBN 978-80-8096-225-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2391

ABCDEFX
0,8 %5,1 %13,4 %29,3 %47,2 %4,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ingrid Görögová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Hrušecký (cvičiaci)
Ing. Michaela Kritikos, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jana Moravčíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 09. 2019.

Typ výstupu: