25. 10. 2020  3:51 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu J207AJ_6B - Anglický jazyk II (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
J207AJ_6B
Názov predmetu:
Anglický jazyk II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca - prezentácia projektu na zadanú tému (50%), výstupný test (50%)
Stupnica hodnotenia: 100%-92% = A, 91%-83% = B, 82%-74% = C, 73%-65% = D, 64%-56% = E
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvíja vedomosti z anglického jazyka na špecifické účely pre potreby odbornej komunikácie na úrovniach B1-B2 podľa SERR s ohľadom na vlastný študijný program a relevantnú odbornú terminológiu - register, učí sa ďalej zhromažďovať, triediť,spracovať a použiť získané informácie v cieľovom jazyku. Trénuje svoje jazykové zručnosti a rozvíja prezentačné zručnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Grafy. 2. klasické a alternatívne energetické zdroje 3. Auto. Inštrukcie. 4. Vysoká pec. Opis pracovného postupu. 5. Roboty. Základy argumentácie. 6. Zamestnania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BONAMY, D. Technical English 1: Course Book. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 127 s. ISBN 978-1-4058-4545-8.
BONAMY, D. Technical English 1: Course Book CD. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 1 s. ISBN 978-1-4058-4547-2.
BONAMY, D. Technical English 1: Test Master. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 1 s. ISBN 978-1-4058-4551-9.
BONAMY, D. Technical English 2: Course Book. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 127 s. ISBN 978-1-4058-4554-0.
BONAMY, D. Technical English 2: Course Book CD. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 1 s. ISBN 978-1-4058-4556-4.
BONAMY, D. Technical English 2: Test Master. Harlow : Pearson Education Limited, 2008. 1 s. ISBN 978-1-4058-4560-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2653

A
B
CDE
FX
25,3 %
23,4 %
21,9 %15,5 %
13,0 %
0,9 %
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Blahová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
PhDr. Emília Mironovová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 12. 2018
Schválil: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: