22. 1. 2020  11:58 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu APME06_6I - Aplikovaná mechanika (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: APME06_6I
Názov predmetu: Aplikovaná mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, 1 kontrolný test počas semestra. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci štúdia predmetu Aplikovaná mechanika získajú študenti vedomosti o vlastnostiach a správaní sa diskrétnych a spojitých mechanických sústav. Získajú prehľad o spôsoboch a metodike tvorby výpočtových modelov pre určenie namáhania mechanických sústav. Naučia sa riešiť problémy kmitania spojitých a diskrétnych mechanických sústav a zároveň hľadať možnosti pre redukciu, resp. odstránenie nežiadúcich účinkov vyplývajúcich z kmitania. Získajú vedomosti o teoretických základoch a praktickej aplikácii numerických počítačových metód v mechanike.
 
Stručná osnova predmetu:
•Princípy matematického modelovania mechanických sústav.
•Metódy riešenia mechanických sústav.
•Kmitanie diskrétnych mechanických sústav-1 stupeň voľnosti, viac stupňov voľnosti.
•Základy mechaniky kontinua.
•Kmitanie spojitých mechanických sústav.
•Numerické metódy v mechanike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRDIČKA, M. -- SAMEK, L. -- SOPKO, B. Mechanika kontinua. Praha : Academia, 2005. 799 s. ISBN 80-200-1344-X.
ŽMINDÁK, M. -- GRAJCIAR, I. -- NOZDROVNICKÝ, J. Modelovanie a výpočty v metóde konečných prvkov: Diel I - modelovanie v ANSYSe. Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2004. 208 s. ISBN 80-968823-5-X.
KOMPIŠ, V. -- ŽMINDÁK, M. -- KAUKIČ, M. Počítačové metódy v mechanike: Lineárna analýza. Žilina : Žilinská univerzita, 1998. 152 s. ISBN 80-7100-469-3.
BENČA, Š. Aplikovaná pružnosť I: Metóda konečných prvkov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 200 s.
BENČA, Š. Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 150 s. ISBN 80-227-2404-1.
MURÍN, J. Metóda konečných prvkov pre prútové a rámové konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 127 s. ISBN 80-227-1287-6.
NAĎ, M. -- LABAŠOVÁ, E. Mechanika tuhých telies. Mechanics of Solids: Návody na cvičenia. Manual for exercises. Trnava : AlumniPress, 2008. 194 s. ISBN 978-80-8096-050-6.
MUDRIK, J. -- LABAŠOVÁ, E. -- PEKÁREK, F. -- NAĎ, M. Mechanika tuhých telies. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 272 s. ISBN 80-227-1181-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
4,3 %10,6 %14,9 %31,9 %36,2 %2,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: