14. 10. 2019  10:27 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ASSU06_6B - Automatizácia snímania a spracovania údajov (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ASSU06_6B
Názov predmetu: Automatizácia snímania a spracovania údajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje semestrálnu prácu na zadanú tému. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: 2x zápočtový test 40%, praktická skúška 60%. Celkové hodnotenie sa realizuje nasledovne: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda spôsoby získavania informácií z technologických procesov, pozná technické prostriedky pre zber a spracovanie údajov. Študent získal základné skúsenosti s vybranými prostriedkami pre zber a spracovanie údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Popis procesu merania
Popis štruktúry systému
Snímače - ich typy, princípy fungovania
Technické prostriedky pre zber dát
Analógový a číslicový merací kanál. Číslicové meracie systémy, metódy A-Č, Č-A prevodu
Programové prostriedky pre zber dát
Číslicová filtrácia
Architektúra automatizovaných meracích systémov
Neurónové siete - Hebbovo učenie, Back-Propagation
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jaroslav Vlach, Josef Havlíček, Martin Vlach - Začíname s LabVIEW BEN – technická literatúra, Praha 2008
Petr Novák – Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení BEN – technická literatúra, Praha 2005, 1. vydání

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 707

ABCDEFX
22,1 %24,0 %28,9 %16,0 %8,8 %0,2 %
Vyučujúci: Ing. Tomáš Bezák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Augustín Gese, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Horváth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Martin Neštický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: Ing. Augustín Gese, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: