14. 11. 2019  3:16 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu CVSS_6I - Celkový výsledok štátnej skúšky (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: CVSS_6I
Názov predmetu: Celkový výsledok štátnej skúšky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
žiadny
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1525

ABCDEFX
45,1 %23,0 %16,6 %9,3 %5,7 %0,3 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: