21. 1. 2020  6:18 Vincent
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIPPRA_6I - Diplomová práca (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIPPRA_6I
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca12 hod. týždenne / 156 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
156 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
2 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie, napísanie a obhajoba diplomovej práce.
Hodnotenie: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti samostatne plánovať a riešiť vlastný komplexný projekt - diplomovú prácu. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie analyzovať problém, naštudovať a využiť relevantnú literatúru, navrhnúť postup riešenia problému, implementovať a zdokumentovať riešenie. Je schopný prezentovať použité metódy a postupy a zhodnotiť prínosy práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Formulácia problému.
Analýza problému.
Návrh postupu riešenia.
Riešenie diplomovej práce.
Hodnotenie dosiahnutých cieľov.
Prezentácia výsledkov.
Obhajoba diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF [online]. 2010. URL: http://www.mtf.stuba.sk/sk/studentov/metodika-tvorby-upravy-a-kontroly-originality-zaverecnych-prac-na-mtf-stu.html?page_id=2059
Náležitosti záverečnej práce, kontrola overenia originality a jej sprístupnenia. Metodické opatrenie rektora STU 1/2010-N. [online]. 2010. URL: http://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium/studenti/statne-skusky.html?page_id=4210
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.
Príslušná literatúra k obsahu kvalifikačnej práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúci sú všetci vedúci diplomovej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1527

ABCDEFX
47,7 %24,4 %16,6 %6,3 %4,9 %0,1 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: