19. 10. 2019  3:47 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HKMI06_6I - Hluk a kmitanie (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HKMI06_6I
Názov predmetu: Hluk a kmitanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, test z teoretických znalostí a z riešenia základných príkladov počas semestra. Semestrálna práca - písomné spracovanie aktuálnej problematiky z oblasti hluku a vibrácií. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o významných a nepriaznivých faktoroch (vibrácie, hluk) pracovného a životného prostredia, ktoré ohrozujú zdravie človeka. V programoch ochrany životného prostredia sa hluk a vibrácie zaraďujú hneď za znečisťovanie ovzdušia a ochranu povrchových vôd. V predmete študent získa základné poznatky z teórie kmitania, akustiky a ich technických aplikácií. Dokáže hodnotiť vplyv hluku a vibrácií na človeka - operátora a bude schopný používať a pracovať s metódami na merania hluku a vibrácií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy vibroakustiky.
2. Teória kmitania diskrétnych a spojitých sústav.
3. Vibrácie v priemysle.
4. Meranie vibrácií a interpretácia výsledkov merania.
5. Vibrodiagnostika.
6. Základy technickej akustiky.
7. Fyziologická akustika.
8. Meranie hluku.
9. Vplyv hluku a vibrácií na človeka.
10. Legislatívne a sociálno-ekonomické aspekty ochrany človeka pred hlukom a vibráciami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRADIOT, J. -- MUDRIK, J. Dynamika strojov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985. 162 s.
ŽIARAN, S. Hluk a vibrácie. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 191 s. ISBN 80-227-0488-1.
ŽIARAN, S. Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 264 s. ISBN 978-80-227-2799-0.
ŽIARAN, S. Znižovanie kmitania a hluku v priemysle. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 330 s. ISBN 80-227-2366-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
89,5 %10,5 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Tibor Nánási, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: