14. 11. 2019  18:30 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INMA04_6I - Interkultúrny manažment (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INMA04_6I
Názov predmetu: Interkultúrny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie cvičení z predmetu Interkultúrny manažment je potrebné odovzdanie a prezentovanie materiálov za skupinu. Zároveň bude prebiehať hodnotenie aktivity študentov počas cvičení a prednášok - riešenie prípadových štúdií a iných zadaní individuálne aj skupinovo.

Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov získaných počas príslušného semestra a záverečného písomného testu počas skúškového obdobia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
ŠŠtudent získa vedomosti z oblasti medzinárodného a interkultúrneho manažmentu v spojitosti so zložitými otázkami riadenia medzinárodných spoločností. Pochopí vlastné aspekty kultúry, uvedomí si ich vplyv na štýl komunikácie, bude schopný analyzovať vplyv kultúry na medzinárodné obchodné vzťahy, identifikovať a predvídať interkultúrne nedorozumenia, predsudky a stereotypy. Bude schopný efektívne pracovať v interkultúrnych/medzinárodných tímoch. Bude vedieť aplikovať špecifické nástroje riadenia ľudských zdrojov v súvislosti s diferenciáciou kultúr. Nadobudne relevantné manažérske zručnosti v interkultúrnom manažmente s ohľadom na etiku a spoločenskú zodpovednosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný manažment a interkultúrny manažment/kultúra;
Medzinárodný manažment v manažérskych disciplínach;
Globalizácia a glokalizácia;
Komparatívna analýza;
Diverzita, stereotypy, predsudky- príčiny a dôsledky nedorozumení;
Dilemy a ich zvládanie;
Špecifické nástroje riadenia ľudských zdrojov v kontexte rôznych kultúr;
Praktická aplikácia interkultúrneho manažmentu: Medzinárodné tímy, ich zložitosť, budovanie a rozvíjanie;
Praktická aplikácia interkultúrneho manažmentu: Interkultúrna komunikácia;
Relevantné manažérske zručnosti v medzinárodnom a interkultúrnom manažmente;
Etika a spoločenská zodpovednosť v interkultúrnom manažmente.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
EDFELT, R B. Global Comparative Management: A Functional Approach. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2010. 345 s. ISBN 978-1-4129-4470-0.
CAGÁŇOVÁ, D. Multiculturality and Industrial Enterprises. Köthen : Hochschule Anhalt, 2011. 156 s. ISBN 978-3-86011-041-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 579

ABCDEFX
23,5 %29,4 %19,2 %17,3 %10,0 %0,6 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: